BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Melania (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Działania kreatywne a polityka rachunkowości przedsiębiorstwa
Creative Activity and Accounting Policy of the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 9-17, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kreatywność, Polityka rachunkowości, Rachunkowość w przedsiębiorstwie
Creativity, Accounting policy, Accounting in enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polityka rachunkowości powinna dotyczyć działań przedsiębiorstwa o charakterze pozytywnym, które umożliwiają prowadzenie rachunkowości w sposób prawidłowy i rzetelny za pomocą pewnych zasad. Możliwości prawa wyboru są atutem polityki rachunkowości, ponieważ pozwalają na podejmowanie decyzji, które umożliwią realizację założonych celów. Polityka rachunkowości każdego przedsiębiorstwa powinna być prowadzona po­przez działania o charakterze pozytywnym (twórczym), zgodnym z prawem bilanso­wym, umożliwiając realizację zasady wiernego i rzetelnego obrazu. (abstrakt oryginalny)

Accounting policy should concern on enterprise activity including accounting based on the proper rules. The possibilities of choice are good point of the accounting policy because of the chance to achieve goals. Accounting policy of the enterprise should be lead using creative activity in accordance with balance low. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bąk M.: Wybrane instrumentarium rachunkowości w procesie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, w: Budżetowanie działalności jednostek gospo­darczych - teoria i praktyka, część IV, red. W. Krawczyk. Wyd. Akademia Górni­czo-Hutnicza, Kraków 2003.
  2. Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. Encyklopedia Popularna PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  4. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza po­równawcza, red. J. Gierusz. ODiDK, Gdańsk 2002.
  5. Karmanska A.: Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finan­sowej. Difn, Warszawa 2009.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), MSR 8. Stowarzy­szenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  7. Remlein M.: W poszukiwaniu ładu terminologicznego. Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, t. 1, Ra­chunkowość finansowa, red. W. Gabrusewicz. Wydawnictwo Akademii Ekono­micznej w Poznaniu, Poznań 2007.
  8. Mały słownik polsko-łaciński, red. L. Winniczuk. Wydawnictwo Szkolne PWN, War­szawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu