BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bek-Gaik Bogusława (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Polityka bilansowa przedsiębiorstwa a raportowanie dla celów zarządzania
The Accounting Policy of Enterprise and Internel Financial Report
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 19-26, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Polityka bilansowa, Raportowanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Balance sheets policy, Reporting, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Znaczący wpływ na wizerunek jednostki gospodarczej zaprezentowany w spra­wozdaniu finansowym ma wybór określonej polityki rachunkowości. Polityka bilanso­wa powinna wynikać z przyjętej strategii zarządzania jednostką gospodarczą W artykule omówiono związek (wzajemne interakcje) przyjętej przez jednostkę gospodarczą poli­tyki bilansowej z polityką zarządzania jednostką oraz podkreślono rolę raportowania dla celów zarządzania, niezbędnego do zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowni­ków informacji finansowej. (abstrakt oryginalny)

The choice of particular accounting policy has a huge impact on the company's image. The accounting policy is treated as one of the factors influencing the management process in enterprises. The main aim of the article is to present some interactions between accounting policy and policy of enterprises. In the second part the role of internal financial report are presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Jarugowa A., Walińska E.: Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podat­kowe. Gdańsk 1997.
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2002.
 3. Jarugowa A., Walińska E.: Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podat­kowe, Gdańsk 1997.
 4. Kaplan R., Norton D.: Strategiczna Karta Wyników - Jak przełożyć strategię na działa­nie. PWN, Warszawa 2006.
 5. Karmańska A.: Kierunki zmian w pomiarze dokonań przedsiębiorstwa a wyzwania dla współczesnej rachunkowości, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 44 (100), SKwP, Warszawa 2008.
 6. Karmańska A.: Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Difn, Warszawa 2009.
 7. Karmańska A.: Wykorzystanie metodyki wyceny bilansowej w zarządzaniu przedsiębior­stwem, "Problemy rachunkowości", nr 2 (17), 2004.
 8. Micherda B.: Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego. Difin, Warszawa 2006.
 9. Polityka bilansowa i analiza finansowa, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław 2002.
 10. Sobańska I.: Wpływ MSR na integracje rachunkowości: Rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 13 (69), SKwP Warszawa 2003.
 11. Walińska E.: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 12. Walińska E., Zakrzewska J.: Polityka rachunkowości a zarządzanie jednostką - wyniki badań ankietowych, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 15 (71), SKwP, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu