BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Title
Nakłady na badania i rozwój jako determinanta wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Research and Deyelopment Expenditures as the Determinant of the Growth of the Enterprise's Yalue
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 363-373, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Enterprise value, Enterprise development
Note

summ.
Abstract
Współczesna ekonomia wskazuje na istotną rolę czynników niematerialnych w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, wśród których ważne miejsce zajmuje prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Celem artykułu jest wykazanie roli nakładów na badania i rozwój w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Główny nacisk położono na przedstawienie nakładów na B+R jako stymulatora rozwoju przedsiębiorstwa i wzrostu gospodarczego. Zidentyfikowano uwarunkowania wypływające na skłonność przedsiębiorstw do prowadzenia badań oraz dokonano oceny terytorialnej i sektorowej skłonności do prowadzenia działalności badawczej w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie UE. (abstrakt oryginalny)

In the contemporary economy an effective use of knowledge is becoming the most important factor in creation of the enterprise's value. lt is widely agreed that research and technological advance-ment together with the availability of a highly skilled workforce are among the key factors for innova-tion and competitiveness. The growth of expenditure on research and development (R&D) influences the growth of the enterprise productiveness what in the long period has the impact on the develop-ment of the enterprise and the growth of his value. Worthy of notes is that only such researches whose results were implemented in the figurę of the innovation have influence on the development of the enterprise. In this context, the special focus should be put on the researches manage within the enter¬prise which favour improving and creating new products and processes. The main aim of this paper is the Identification of R&D as the determinant of the enterprise's value growth. The special focus is put on the assessment of the enterprises' tendency in the aspect of R&D activities.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamowicz E.: Ocena nakładów na badania i rozwój w lirajacłi Unii Europejsiiiej. W: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski. SGH, Warszawa 2007.
 2. Adamowicz E.: Rola przedsiębiorstw w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej. W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczy. Wydawnictwo KREOS, Szczecin 2007.
 3. Adamowicz E.: Wydatki na badania i rozwój a wzrost gospodarczy Unii Europejskiej na tle tendencji światowych. W: Efektywność gospodarki opartej na wiedzy Teoria i praktyka. Red. T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka. Wyd. UG, Gdańsk 2007.
 4. Benchmarking of National Policies. Public and Private Investments in R&D. Finał Report. Expert Group, European Commission, June 2002.
 5. Hall R.E., Taylor J.B.: Makroekonomia. PWN, Warszawa 2000.
 6. Kudrycka 1.: Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) i edukacyjna - metody oceny wpływu na wzrost gospodarczy i zmiany strukturalne. Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych. Zeszyt 288. GUS, Warszawa 2003.
 7. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD 2005, http://www.oecd.org.
 8. Romer R: Makroekonomia dla zaawansowanych. PWN, Warszawa 2000.
 9. Samuelson W.F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa 1998.
 10. Science and technology. "Statistics in focus" 2007, nr 23.
 11. Science, technology and innovation in Eunope. Eurostat Statistical books 2008.
 12. Science and technology in Europę. Data 1999-2004. Pocketbook. Eurostat, European Communities 2006. http://ec.europa.eu/eurostat/.
 13. The Impact of RTD on Competitiveness and Empłoyment (IRCE). A STRATA-ETAN Expert Group.European Commission DG Research, http://ec.europa.eu/dgs/research/.
 14. Wiedza a wzrost gospodarczy. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu