BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczkowska Anna (Uniwersytet Szczeciński), Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Umiejętności zawodowe księgowego w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji
The Skills of Professional Accountant in Native and International Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 59-66, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Umiejętności pracownicze, Księgowy
Employee skills, Accountant
Note
streszcz., summ.
Abstract
Z pracy księgowego korzysta wiele osób i instytucji. Osoby dopuszczone do za­wodu księgowego powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i być etyczne. W związ­ku z powyższym Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opracowało "Kodeks zawodo­wej etyki w rachunkowości", który zawiera zasady etycznego wykonywania zawodu przez osoby zajmujące się rachunkowością. Zagadnienia związane z etycznym postę­powaniem księgowych zawiera również Międzynarodowy Standard Edukacji (MSE) nr4, opracowany przez Komitet ds. Edukacji Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Artykuł prezentuje treści zawarte zarówno w polskich jak i międzynarodowych regulacjach dotyczących zawodu księgowego. (abstrakt oryginalny)

Many people and institutions take advantage of the work of accountant. The persons who have obtained the right to perform the job of the accountant should present the required qualifications and should be ethical. As the result of the above, The Association of Accountants in Poland elaborated "The Code of professional ethics in accountancy". The problems connected with ethical performance of accountants contains the International Education Standard No 4, prepared by the Committee for Education of International Federation of Accountants (IFAC). The article presents contents which have contain in Polish and intemational regulations that concerns profession of accoun­tant. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  2. Założenia koncepcyjne międzynarodowych opracowań edukacyjnych, Biuletyn Krajo­wej Rady Firm Audytorskich nr 12 (wydanie specjalne). Stowarzyszenie Księgo­wych w Polsce, Warszawa 2004.
  3. Międzynarodowy Standard Edukacyjny (MSE nr3), Biuletyn Krajowej Rady Firm Au­dytorskich nr 12 (wydanie specjalne). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 76 z 2002 r., poz. 694, z późn. zmianami).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu