BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Marta (Wyższa Szkoła Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach)
Title
Założenia modelu rachunku ochrony środowiska w rachunkowości jednostki gospodarczej - aspekty zarządcze
Assumptions of Environmental Accounting Model in Economic Entity Accounting - Managerial Considerations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 463-471, Tab., bibliogr. poz. 13
Keyword
Ochrona środowiska, Rachunkowość
Environmental protection, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednostki gospodarcze uwzględniają ochronę środowiska w zarządzaniu działalnością. Bazę informacyjną powinien tu stanowić rachunek ochrony środowiska. Jest to system informacyjno-kontrolny działań przeszłych, bieżących i zamierzonych w zakresie ochrony środowiska. Ramowa struktura tego rachunku obejmuje: rachunek zasobów, podmiotowy rachunek kosztów i przychodów, rachunek efektów (rzeczowych i finansowych). Wykorzystanie tego rachunku w zarządzaniu jest możliwe poprzez odpowiednie wewnętrzne sprawozdania, kształtowane zgodnie z przyjętym modelem. (abstrakt oryginalny)

Nowadays environmental issues are more often taken into consideration in managerial perspective by economic entities. Information basis for this issue is prepared by accounting for preservation of environment. This is information and control system of past, present and future transactions in respect to preservation of nature. The framework of this system encompass balance sheet (resource statement), functional classification of income statement, and finally statement of tangible and financial (also including opportunity cost) effects. Applicability of these accounting tools is possible by adoption of adequate internal reporting system, which is modeled in compliance with previously assumed foundations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Burchard-Dziubińska M.: Strategiczne zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie przemysłowym. "Ekonomia i Środowisko" 1999, nr 2.
 2. Czaja S., Becla A.: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 3. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania, AE w Krakowie, Czytelnik, Kraków - Warszawa 1994.
 4. Famielec J., Stępień M.: Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, AE w Krakowie, Kraków 2005.
 5. Famielec J., Stępień M.: Informacja ekologiczna w zarządzaniu, UEK w Krakowie, Kraków 2008.
 6. Hellich E., Paszula M.: Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów, w: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 7. Jaklik A.: Założenia modelowe rachunku nakładów gospodarczych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1990, nr 329.
 8. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. II, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, ABSOLWENT, Łódź 2001.
 9. Rybak M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 10. Słownik współczesnego języka polskiego, Reader's Digest, Warszawa 1998.
 11. Stępień M.: Ochrona środowiska - szczególny przedmiot informacji w sprawozdaniu finansowym, w: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 12. Stępień M.: Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej, w: Polska Szkoła Rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, SGH, Warszawa 2004.
 13. Szadziewska A.: Informacje ekologiczne i ich ujęcie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, UEK, SKwP - Oddział Okręgowy w Krakowie, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu