BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Synak Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola rachunkowości w zaspokajaniu informacyjnych potrzeb użytkowników
The Role of Accountancy in Fulfilling the Information Needs of Users
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 473-481, Bibliogr. poz. 11
Keyword
Informacja, Rachunkowość
Information, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podstawowym zadaniem, nadrzędną funkcją i najistotniejszą rolą rachunkowości było, jest i będzie dostarczanie użytecznych i wiarygodnych informacji. Stopień i zakres informacji generowanych przez rachunkowość uzależniony jest od "popytu" na te i informacje ze strony ich odbiorców. Odbiorcą informacji był dotychczas tzw. powszechny użytkownik. Dzisiaj na pierwszy plan odbiorców informacji pochodzących z rachunkowości wysunął się inwestor - preferencyjnie traktowany zwłaszcza w MSSF. Inwestorzy zainteresowani są najwyższym możliwym zwrotem zaangażowanych środków. Kluczową kwestią dla przedsiębiorstwa staje się transformacja na rzecz wartości. Rachunkowość, jak na razie, nie jest w stanie obliczyć bieżącej wartości przedsiębiorstwa. Założenia koncepcyjne MSSF również nie pretendują do jej odzwierciedlenia.(abstrakt oryginalny)

The main role of accountancy was, still is and will be to deliver the liable and useful information. The range and scope of information generated by the system of accountancy depend on demand for this information. The information from accountancy has been guided to general user so far. Nowadays, the investors are brought to the forefront. They are treated in a privileged way particularly in International Financial Reporting Standards. Investors are interested in gaining maximum return on invested equity. Key issue for company is to transform on Wealth oriented Theory. The accountancy is not able to estimate the current value of company. In the Conceptual Framework of International Financial Reporting Standards the current value is not specify as a objective.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gmytrasiewicz M.: Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 2. Hryniuk J.: Rachunkowość międzynarodowa w dobie globalizacji. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 3. Jaruga A., Fijałkowski J.: Kapitał intelektualny - wyzwanie rachunkowości, "Ra- chunkowość" 2003, nr 11.
 4. Skoczylas W.: Potrzeba i kierunki rozszerzenia zakresu sprawozdawczości przed-siębiorstw, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 5. Jaruga A.: Perspektywy rozwoju rachunkowości w świetle konwergencji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 6. Kamela-Sowińska A.: Rachunkowość na zakręcie. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), International Accounting Standards Board, London 2004, Założenia koncepcyjne.
 8. Pogodzińska-Mizdrak E.: Początek dał Luca Paciołi i jego traktat De Computius et Scripturis, Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 9. Skoczylas W: Problemy pomiaru wyników finansowych i kapitałów w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 10. Sumek-Brandys B.: Koncepcje paradygmatów w rachunkowości. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, Nr 691.
 11. Walińska E.: Sprawozdawczość finansowa XXI wieku - bez granic?. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu