BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Geneza i kierunki ewolucji koncepcji standaryzacji rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw
The Origin and the Ways of Evolution in the Conception of Accounting Standardization for Small and Medium - Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 67-77, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Standaryzacja, Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Standardization, Accounting, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rachunkowość i sprawozdawczość małych i średnich przedsiębiorstw jest decydu­jącym czynnikiem, który pozwala małym jednostkom konkurować, rozwijać się oraz ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Wychodząc naprzeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw. Międzynarodowa Grupa Robocza Ekspertów Mię­dzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdań Finansowych (w skrócie ISAR) rozpoczęła w lipcu 2000 roku prace nad koncepcją rachunkowości dla sektora MSP. Chęć stworzenia ponadnarodowego systemu rachunkowości spowodowała, że ISAR zwróciła się o pomoc do Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowo­ści. Efektem długich i skomplikowanych badań było opublikowanie w 2007 r. projektu standardu pt.: Expo.sure Draft of a Proposed International Financial Reporting Stan­dard for Smali and Medium-sized Entities. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie genezy i istoty koncepcji standaryzacji rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Narodów Zjednoczonych jako instytucji, która zainicjowała działania na rzecz ujednolicenia systemu rachunkowości w sektorze MSP. (abstrakt oryginalny)

Accounting and reporting for Small and Medium-Sized Entities (SME) is a key component which enables SMEs to compete, grow, access finance and attract investors. To meet its objectives, Intergovernmental Working Group of Experts on Intemational Standards of Accounting and Reporting (ISAR) began works on an accounting conception for SMEs in July 2000. However, the willingness to create an intemational account­ing system resulted in the fact that ISAR tumed to Intemational Accounting Standard Board (lASB) for support. The publication of the Exposure Draft of a Proposed Intema­tional Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities was the out-come of a long and complicated research in 2007. The study shows the origin and the ways of development in the conception of ac­counting standardization for smali and medium-sized enterprises, with a special emphasis on the significant role of ONZ as the institution, which initiated the works on the accounfing conception for SME's.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Accounting by smali land medium-sized enterprises, Report by the ad hoc consultative group of experts on accounting by smali land medium-sized enterprises, UN-CTAD TD/B/COM.2/1SAR/12, Geneva 2001.
  2. Adamek J.: Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw- wyzwania, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 36 (92). Warszawa 2007.
  3. Andrzejewski M., Krasodomska J., Świetla K.: Organizacyjnoprawne instrumenty regu­lacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej, w: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, red. B. Micherda. Difm, Warszawa 2007.
  4. Helin A.: Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji. C.H. Beck, Warszawa 2006.
  5. International Accounting and Reporting Issues 2001 Review. United Nations, Geneva 2003.
  6. Jaruga A.A.: Perspektywy rozwoju rachunkowości w świetle konwergencji Międzynaro­dowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  7. Jaruga A.A.: Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i stan­daryzacja, w: Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red, A.A. Jaruga. C.H.Beck, Warszawa 2002.
  8. Nowak W. A.: Ku międzynarodowej standaryzacji sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 38 (94), Warszawa 2007.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późn. zm.).
  10. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdania finansowego, w: Mię­dzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. 1. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu