BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbański Stanisław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie w świetle modelu Petkovej
Changes to the Rates of Return of the Shares Quoted on the Warsaw Stock Exchange in the Light of Petkova's Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 411-426, rys., tab.,bibliogr. 17 poz.
Keyword
Model wyceny aktywów kapitałowych, Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Capital market, Rate of return
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy niniejszej podjęta została próba wykazania, że stopy zwrotu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą być opisane zmianami stóp zwrotu indeksu WIG oraz innowacjami zmiennych przewidujących przyszłe sposoby inwestycji. Wykorzystane procedury stanowią jawną implementacje modelu ICAPM i zostały zaproponowane przez Petkovą. Wobec uzyskanych, przez Petkovą wyników szacujących składowe ryzyka systematycznego na rynku amerykańskim, wysunięto przypuszczenie, że modyfikacja modelu, polegająca na ortogonalizacji czynnika rynkowego, pozwoli na uzyskanie poprawnego oszacowania składowych ryzyka oraz poprawnej wyceny. Zakres prac i uzyskane wyniki nie pozwoliły na jednoznaczne stwierdzenie, że stopy zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie mogą być opisane modelem zaproponowanym przez Petkovą. Wyniki symulacji błędów wyceny porównano z trzema innymi aplikacjami ICAPM.(abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to prove that the rates of return of the shares quoted on the Warsaw Stock Exchange may be described by means of changes to the WTG index and the innovations in variables anticipating future investment methods. The applied procedures constitute an explicit implementation of ICAPM, and have been proposed by Petkova. In the light of the results obtained by Petkova which estimate the components of systematic risk on the US market, an assumption has been made that the modification of the model which consists in the ortogonalization of the market factor will lead to the correct estimation of risk components and the correct valuation. The scope of the study and the obtained results do not justify the statement that the rates of return of the shares quoted on the Warsaw Stock Exchange may be described by means of the model proposed by Petkova. The error simulation results have been referred to ICAPM three other applications. (original abstracts)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bołt T.W., Miłobędzki P., Weryfikacja modelu CAPM dla Giełdy Warszawskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", 2002, nr 952.
 2. Campbell J.Y., Understanding risk and return, "Journal of Political Economy", 1996,104,2, 298-345.
 3. Chen N., Roll R., Ross S.A., Economic Forces and the Stock Market, 1986, "The Journal of Business", 1986, 59, 3, 386-403.
 4. Fama E. F., French K. R., Common risk factors in the returns on stock and bonds, Journal of Financial Economics, 1993, 33, 1, s. 3-56.
 5. Gibbons M. R., Ross S. A., Shanken J. A., A Test of the Efficiency of a Given Portfolio, "Econometrica", 1989, 57, 5, s. 1121-1152.
 6. Jagannathan R., Wang Z., The conditional CAPM and the cross-section of expected returns, "Journal of Finance", 1996, 51, 1, s. 3-53.
 7. Jajuga K., Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000.
 8. Markowski L., Weryfikacja modeli równowagi rynku kapitałowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2004, Praca Doktorska.
 9. Merton R.C., An Intertemporal Capital Asset Pricing Model, "Econometrica", 1973,41,5, 867-888.
 10. Petkova R., Do the Fama-French Factors Proxy for Innovations in Predictive Variables? "Journal of Finance", 2006, 61, 2, s. 581-612.
 11. Shanken J., The Arbitrage Pricing Theory: Is it Testable?, "The Journal of Finance", 1982,37,5, 1129-1140.
 12. Urbański S., Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 2002, Nr 965, 174-186.
 13. Urbański S., Wpływ innowacji wybranych czynników na równowagą cenową walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Bank i Kredyt", 2008a, 7, s. 37 - 49.
 14. Urbański S., Równowaga cenowa akcji notowanych na GPW w Warszawie w świetle modelu Famy i Frencha, Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej Metody 2008, Innowacje w finansach i ubezpieczeniach, metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne, 2008b, Ustroń.
 15. Tarczyński W., Dynamiczne ujęcie taksonomicznej miary atrakcyjności inwestowania na przykładzie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Metody Ilościowe w Ekonomii cz. I, Prace KEiS, Nr 15, Zeszyty Naukowe, Nr 394, 2005, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 16. Tarczyński W., Łuniewska M., Wskaźnik P/E jako kryterium dyskryminacji dla potrzeb analizy portfelowej. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 2004, Nr 1037, tom 2, Wrocław.
 17. Zarzecki D., Użyteczność międzynarodowego modelu wyceny aktywów kapitałowych (International CAPM) w szacowaniu kosztu kapitału własnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 2006, Nr 1109, 747-752.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu