BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włoszczowski Beniamin (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Title
Porównawcza analiza wskaźników, czyli komparystyka finansowa
Financial Ratios Analysis Alias Financial Comparistic
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 439-452, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Analiza finansowa, Analiza wskaźnikowa, Teoria finansów
Financial analysis, Ratio analysis, Financial theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analiza finansowa przedsiębiorstwa jako ocena wyników działalności przedsiębiorstwa, jego stanu finansowego oraz ocena kadry zarządzającej jest zawsze oceną retrospektywną i nie może pretendować do zastępowania innych dziedzin zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Wprowadzenie terminu komparystyka finansowa poza rezygnacją z panującego wielosłowia powinno także ułatwić odcięcie się od tradycyjnych ujęć (starego paradygmatu). Tradycyjne wskaźniki nie spełniają warunku porównywalności analizowanych wielkości. Krytyka dotyczy oceny płynności na podstawie apriorycznie ustalanych wartości wskaźników (normatywnych, wzorcowych, itp.), braku merytorycznego związku wskaźników płynności z płynnością finansową a także liczenia średnich wielkości zasobów na podstawie danych z jednego lub dwóch dni. Przedstawione propozycje nowych wskaźników oraz zmian w sposobie liczenia średniej powinny służyć pobudzeniu dyskusji na te ważne tematy i sprzyjać tworzeniu zrębów nowego paradygmatu.(fragment tekstu)

Financial analysis of the company as an efficiency appraisal, financial position and management quality measure is always retrospective and cannot be treated as a substitute to other financial management tools. The introduction of the term financial comparistic, besides the abandonment of multiterminology, should facilitate traditional views (old paradigm) rejection. Traditional ratios do not fulfill the comparability requirement. Criticism concerns the liquidity appraisal based on the a priori settled ratios values (normative, standard etc.), the lack of dependence between liquidity and liquidity ratios as well as average value of resources calculation based on the data for one or two days. The proposed new ratios and changes in average calculation should be an incentive for discussion and eventually a new paradigm creation.(original abstracts)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
 2. Damodaran A., Corporate Finance. Theory & Practice, 2nd Ed., Wiley J & Sons Inc., New York, Chickster, Weinheim, Bristane, Singapore, Toronto, 2001.
 3. Helfert E. A., Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004.
 4. Flejterski S., Metodologia finansów. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2007.
 5. Gajdka J., Walińska E, Zarządzanie Finansowe. Teoria i praktyka. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w  Polsce, Warszawa 1998.
 6. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych a sterowanie płynnością i wypłacalnością, (www.e-rachunkowosc.pl/artykulphp?view=909-41k)
 7. Hawawini G., Viallet C, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
 8. Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
 9. Kęciek K., Opel idzie na dno, "Przegląd", nr 9, 8 marca 2009.
 10. Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie działającym w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999.
 11. Kopczyńska L, Ocena sytuacji finansowej jednostki gospodarczej [w:] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pr. zb. pod red. Walczaka M., Difin, Warszawa 2004.
 12. Machała R, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2004.
 13. Pomykalska B, Pomykalski R, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 14. Sierpińska M. Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
 15. Walczak M., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pr. zb. pod red. M.Walczaka, Difin Warszawa 2004.
 16. Weiss. S., Między nami. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005.
 17. Włoszczowski B., Analiza wskaźników finansowych w gospodarce nieustabilizowanej. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 698 Organizacja i Zarządzanie z 25 Łódź 1994.
 18. Włoszczowski B., Dyskusyjne problemy interpretacji wskaźników finansowych [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, pr. zb. pod red. Krawczyka W. Kraków - Zakopane 2007.
 19. Włoszczowski B. O wskaźnikach płynności finansowej [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, pr. zb. pod red. Krawczyka W. Kraków - Zakopane 2006.
 20. Włoszczowski B., Pietrzak T., Krytyka wartości optymalnych wskaźników płynności. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 900, Organizacja i Zarządzanie z 37 Łódź 2002.
 21. Zarzecki D, Wskaźniki finansowe i ich użyteczność w zarządzaniu [w:]Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych teoria i praktyka. Cz. V, pr. zb pod red. Krawczyka. W., Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu