BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójtowicz Tomasz (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie)
Title
Wartość godziwa jako metoda wyceny składników bilansu
Fair Value as the Method of Balance Sheet Valuation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 453-462, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Wycena, Wartość godziwa
Financial crisis, Valuation, Fair value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Aktualny kryzys na globalnym rynku finansowym stwarza nową możliwość weryfikacji wartości godziwej jako wiarygodnego instrumentu wyceny aktywów, wykorzystywanego jako źródło informacji dla właścicieli spółek, ich potencjalnych inwestorów i instytucji kredytujących. Pogłębiająca się recesja w większości krajów rozwiniętych doprowadziła w ostatnich miesiącach do niespotykanych na taką skalę spadków cen akcji, instrumentów finansowych, nieruchomości czy też wartości zgromadzonych zapasów towarów. Stosowanie w tej sytuacji wartości godziwej do wyceny aktywów bilansu automatycznie pogarsza sytuację majątkową i finansową spółek. Wycena aktywów finansowych, zarówno długo - jak i krótkoterminowych, środków trwałych czy towarów według ich wartości rynkowej prowadzi do zmniejszenia wartości bilansowej i jednocześnie rodzi obowiązek rozliczenia tego spadku w rachunku zysków i strat, co w sposób zasadniczy odbija się na wyniku finansowym netto roku obrachunkowego. Obowiązek stosowania takiej metody wyceny wynika z regulacji wprowadzonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz przepisy amerykańskie (US GAAP) (skrócony abstrakt oryginalny)

Global financial market collapse gives the new opportunity of assessment if fair value is considered a reliable source of financial information for shareholders, investors and creditors. Nowadays many financial institutions and non-financial companies suffer from reducing market prices of shares, bonds, financial instruments, real estate or stocks. It automatically triggers off changes in total value of assets in balance sheet and deteriorates the financial situation (probability of loses in profit and loss statement, decrease of equity in balance sheet). Companies have to follow rules included in IAS and US GAAP. This means that they must use fair value in balance sheet valuation at the end of each year. Fair value cannot be the best or right method in case of unstable market (bull or bear market, political influence etc). Local accounting rules and last regulations included in IAS allow to use purchase price of assets known as historical cost, especially if fixed or current assets are aimed to be used in long term. It can really help to improve financial results of 2008 in case of most stock companies and give more reliable information to all existing and potential shareholders. (original abstracts)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gabrusewicz W. Aktualne problemy rachunkowości finansowej i zarządczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2008, Zeszyty naukowe nr 83
  2. Jarugowa A., Kabalski P. Znowelizowana ustawa o rachunkowości a standardy międzynarodowe. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk, 2001
  3. Kołaczyk Z., Czerny J. Rachunkowość finansowa w praktyce Wydawnictwo Forum, Grudzień 2002
  4. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
  5. Świderska G.K., Jak czytać sprawozdania finansowe, Przewodnik Menedżera, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2007
  6. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości: ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006
  7. Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994 z późniejszymi zmianami, stan prawny na01.01.2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu