BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Standardy wartości w wycenie przedsiębiorstw - kluczowe problemy
Standards of Value in Business Valuations - the Key Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 463-488, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Standardy wartości, Standardy wycen biznesowych, Wycena przedsiębiorstwa, Teoria wartości, Wartość rynkowa, Wartość godziwa
Standards of value, Business valuation standards, Enterprise valuation, Value theory, Market value, Fair value
Note
streszcz., summ.
Abstract
W USA wycena przedsiębiorstw rozwinęła się do tego stopnia, że standardy wyceny przedsiębiorstw zostały nie tylko opracowane, ale i w pełnym zakresie wdrożone do praktyki, czego dowodzi szerokie odwoływanie się do nich przez sądy, urzędy skarbowe, prawników, pośredników, doradców, właścicieli, wierzycieli i innych uczestników obrotu gospodarczego. Początki standardów wyceny w USA sięgają 1950 roku i były naturalną odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez praktykę. To, że standardy wyceny najpierw pojawiły się właśnie w USA nie może dziwić, był i nadal jest to bowiem największy rynek świata, na którym dokonuje się najwięcej transakcji kupna-sprzedaży firm i ich części. W USA znaczenie rynków kapitałowych w gospodarce jest zdecydowanie większe niż np.w Europie czy Azji W istocie wszystkie wyceny mogą być przedmiotem krytycznej oceny i często są kontestowane. Podmiotem kontestującym może być urząd skarbowy, strony transakcji, krewni stron transakcji, inni akcjonariusze i udziałowcy, wierzyciele itp. (fragment tekstu)

A standard of value is a definition of the type of value being sought. The standard of value usually reflects an assumption as to who will be the seller or who will be the buyer in the hypothetical or actual transactions regarding the subject assets, properties, or business interests. The standard of value addresses the question: "value to whom?" In the developed countries, the most widely recognised and accepted standards of value are: 1) fair market value, 2) fair value, 3) investment value, and 4) intrinsic (fundamental) value. The standard of value, either directly or as interpreted in case law, often addresses what valuation methods are appropriate and what factors should be considered. The paper defines and compares fair market value and fair value as two key standards of value applied in business valuations. In many cases users of business valuations may not realize that fair market value and fair value are very different. Lack of standards affects quality and reliability of business appraisal report. There-fore, a real effort must be undertaken to work out and introduce business valuation standards aimed at strengthen the business valuation profession in Poland. (original abstracts)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Blackman I.L.: Valuing Your Privately Held Business. The Art & Science of Establishing Your Company's Worth, Irwin, Burr Ridge 1995
 2. Borowiecki R., A. Jaki, J. Kaczmarek: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 3. Ciarkę R: The Tangled Web of Price Variation Accounting. Garland Publishing, New York 1982
 4. Daniels J.: Fair Market Value versus Fair Value. Does One Word Make a Difference? http://maxsell.net/fair-market-value-versus-fair-value-does-one-word-make- -a- difference-guest-post-justin-daniels/
 5. FishmanJ.E., B. 0`Rourke: Whose Fair Market Value Is It Anyway? Valuation, Volume 41, Number 1, June 1997 .
 6. Fishman J.E., S.R Pratt, J.C. Grifiith, D.K. Wilson, S.L. Meltzer, R.W. Hampton: Guide to Business Valuations. Vol. 1. Second Edit. Practitioners Publishing Company, Fort Worth 1992
 7. Groszek M., S. Kasiewicz: Wycena przedsiębiorstw. TNOiK, Warszawa 1991
 8. Higgins R.C.: Analysis for Financial Management. Irwin, Chicago 1995
 9. http://www.mf.gov.pl/_files_/rachunkowosc/akty_prawne/ustawa_o_rachunkowosci.pdf
 10. http://www.paba.org.pl/company.html
 11. IRS Revenue Ruling 59-60, sekcja 2.02.
 12. Jaki A.: Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości. Zakamycze, Kraków 2000
 13. Joyce A.A.: Valuation ofNonpublic Companies. In: Accountants 'Handbook. Vol. 2. Ed. by L.J. Seidler, D.R. Carmichael. Sixth Edit. A Ronald Press Publication, John Wiley & Sons, New York 1981, s. 38.
 14. Leung T.S.: Understanding Fair Market Value. Business Valuation News, Vol. 1, Number 4, December 1982
 15. Mączyńska E.: Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku, Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa 1994
 16. Maj W.: Godziwe wyceny, CFO Magazyn finansistów, http://cfo.cxo.pl/artykuly/50630/Godziwe.wyceny.html
 17. Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001
 18. Mercer Z.Ch.: Fair Market Value vs. The Real World. Business Valuation Review, Vol. 18, No. l, March 1999.
 19. Mercer Z.Ch.: Valuing Financial Institutions. Business One Irwin, Homewood 1992
 20. Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego, TWIGGER, Warszawa 1995
 21. Miles R.C.: Basic Business Appraisal. John Wiley & Sons, New York 1984
 22. Nogalski B., H. Zalewski: Kapitały i wartość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 1998
 23. Podszywałow A.: Wycena wartości niematerialnych i prawnych. Wycena praw. http://www.wycenapraw.pl/pl/publikacje-mainmenu-38/41-wartogodziwa
 24. Pratt S.P., R.F. Reilly, R.P. Schweihs: Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. Irwin Professional Publishing, Chicago 1996
 25. The Appraisal of Real Estate. Appraisal Institute, Chicago 1992
 26. Wycena przedsiębiorstw. Metody-procedury-przykłady. Red. R. Borowiecki. Wyd. - II. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Warszawa-Kraków 1993
 27. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości , w Polsce, Warszawa 1999
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu