BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozuń-Cieślak Grażyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Budżetowanie w jednostkach sektora publicznego - podejście teoretyczne
Budgeting in Public Sector Entities - Theoretical Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 499-510, tab., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie, Sektor publiczny
Accounting, Budgeting, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Budżetowanie to planowanie wykorzystania zasobów w ramach potencjalnych działań, nakierowanych na osiąganie celów danej organizacji. To proces identyfikowania dostępności zasobów co do ilości i rodzaju oraz formułowanie sposobów ich alokacji w uporządkowanych, wewnętrznie spójnych i komplementarnych działaniach organizacji dążącej do osiągania wyznaczonych celów, z zachowaniem zasad efektywności gospodarowania. W ramach niniejszego opracowania zaprezentowane zostały cechy dobrego procesu budżetowego w podmiotach sektora publicznego oraz zasady tego procesu wraz z elementami składowymi. Konieczność kompleksowego podejścia i polityczna natura procesu budżetowego w podmiotach sektora publicznego powodują, że proces ten musi być dostosowany do specyfiki danej jednostki. Dlatego zaprezentowane procedury budżetowe nie należ traktować jako sztywno nakreślony standard, ale raczej jako rekomendacje, które nie wykluczają podejść alternatywnych, modyfikacji i kompilacji.(abstrakt oryginalny)

Budgeting is a plan how to use resources in potential activities of the organization, aimed for achieving its goals. It is a process of identifying the availability of resources (as for the amount and the kind) and formulating ways of their allocation in ordered, coherent and complementary activity of the organization pursuing defined goals efficiently. The study presents essential features characterizing a good budget process and the principles of this process in the public sector entities. The necessity of the comprehensive approach to the budget process and its political nature in the public sector entities cause that the budget process must be adapted for the specificity of the given organization. Therefore presented budget procedures should not be regarded as standards or requirements, but rather recommendations which do not exclude alternative approaches, modifying and compilation practices.(original abstracts)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Recommended Budget Practices: A Framework For Improved State and Local Government Budgeting, Government Finance Officers Association, USA 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu