BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Bilansowe aspekty ewidencji księgowej odsetek za zwłokę w samorządowym organie podatkowym
Balance Issues of Accounting Records of Interests for Late Payment in a Local Tax Authority
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 11-20, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rachunek zysków i strat, Ewidencja księgowa, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Profit and loss statement, Accounting records, Financial statements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie zasad naliczania odsetek podatkowych w praktyce samorządowych organów podatkowych oraz zasad ich ewidencji księgowej i prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Metodologia badania - w artykule zastosowano metodę opisową, metodę analizy aktów prawnych, jak również metodę analizy i porównania literatury przedmiotu. Wynik - spełniony został cel artykułu, jak również wskazano wnioski końcowe w zakresie zmiany obowiązujących przepisów prawa, która ma zapewnić jednolitość ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym odsetek podatkowych. Oryginalność/Wartość - artykuł poprzez analizę dostępnej literatury przedmiotu i stawianych pytań przez autora oraz próby udzielenia jednoznacznych odpowiedzi posiada wysoką wartość poznawczą dotyczącą problematyki odsetek podatkowych w samorządowym organie podatkowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the article is to present regulations concerning calculating interests for late payment in local tax authorities and rules of registering accounting records and presenting them in bookkeeping. Design/Methodology/Approach - descriptive method was used for the purpose of the article along with enactment analysis method and method of analysis and comparison of literature on the subject. Findings - the objective of the article was fulfilled as well as the final conclusion was drawn on the change of binding provisions of law which is to ensure the uniformity of records and their presentation in bookkeeping of interests. Originality/Value - the article is of high research purposes on the issue of interests in a local tax authority due to analysis of available literature, questions posed by the author and an attempt to give unequivocal answers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cellary M. (2012), Sprawozdania finansowe za 2012 r. w jednostkach finansów publicznych, Beck, Warszawa.
 2. Maciejewska I., Wojtczak M. (2012), Badanie sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
 3. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. (2013), "Finanse Publiczne" nr 2.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2012, poz. 121.
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, DzU nr 165, poz. 1373, z późn. zm.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, DzU nr 208, poz. 1375.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2013, poz. 289.
 8. Rup W. (2012a), Praktyczny komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej, ODDK, Gdańsk.
 9. Rup W. (2012b), Sprawozdanie finansowe za 2012 rok, ODDK, Gdańsk.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, poz. 749, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 13. Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 września 2012 r., RIO-II-600/24/2012, opubl. BIP RIO Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu