BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński), Grodzińska małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena systemu podatkowego w opinii przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego
Rating Tax System, in the Opinion Of Entrepreneurs from the West Pomeranian
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 21-33, tab, bibliogr. 8 poz.
Keyword
System podatkowy, Kontrola, Podatki
Tax system, Control, Taxes
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Cel - celem artykułu jest ocena stosowanego systemu podatkowego, zwłaszcza podatków CIT, PIT i VAT oraz zmiany wprowadzane przez organy podatkowe. Aby zbadać polski system podatkowy, przeprowadzono ankietę wśród przedsiębiorców w województwie zachodniopomorskim. Jej celem było uzyskanie opinii przedsiębiorców na temat otoczenia podatkowego spółek, przedstawienie relacji z władzami podatkowymi i kontrolą podatkową oraz stosowanych ułatwień podatkowych. Metodologia badania - zastosowano kwestionariusz i ankiety skierowano do 30 spółek. Wszystkie prawidłowo wypełnione zakwalifikowano do analizy. Ankietowano głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz osoby zajmujące się podatkami w firmie. Respondenci mieli odpowiedzieć na 13 pytań. Wynik - w artykule przedstawiono istotę systemu podatkowego oraz wyniki badania stosowanych podatków. Na tej podstawie stwierdzono, że przepisy podatkowe są nieobiektywne i zbyt często zmieniane, co wywołuje wiele nieporozumień między podatnikami i organami podatkowymi. Oryginalność/Wartość - na podstawie wyników z przeprowadzonej analizy podatków stosowanych w spółkach stwierdza się, że częste zmiany przepisów podatkowych i ich błędna interpretacja mają duży wpływ na ocenę całego systemu podatkowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the objective of this paper is to assess the applicable tax system, especially CIT, PIT and VAT and the changes made by the tax authorities. To investigate the Polish tax system, a survey was conducted among entrepreneurs in Western Pomerania. The aim was to elicit the views of entrepreneurs on the tax environment of companies present relationship with the tax authorities and tax control and the applicable tax concessions. Design/Methodology/Approach - used questionnaire and questionnaires were sent to 30 companies. All properly completed qualified for analysis. Surveyed chief accountants, financial directors and the people involved in the company tax. Respondents had to answer 13 questions. Findings - the paper presents the essence of the tax system and the results of the use of taxes. On this basis, the tax laws are biased and too frequent changes, which causes a lot of confusion between taxpayers and tax authorities. Originality/Value - the results of the analysis of taxation applied in companies, it is concluded that the frequent changes in tax regulations and their misrepresentations have a big impact on the assessment of the tax system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dzwonkowski H. (2010), Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  2. Flisek A. (2011), Ordynacja podatkowa oraz akty wykonawcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  3. Głuchowski J., Patyk J. (2009), Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa.
  4. Gomułowicz A., Małecki J. (2011), Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis Polska, Warszawa.
  5. Ofiarski Z. (2010), Ogólne prawo podatkowe: zagadnienia materialno-prawne i proceduralne, LexisNexis Polska, Warszawa.
  6. Olesińska A. (2009), Polskie prawo podatkowe: zarys systemu, "Dom Organizatora", Toruń.
  7. Szczodrowski G. (2007), Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Żurawska D. (2011), Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu