BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ebish-Stenzel Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kryteria wyboru systemu finansowo-księgowego i jego rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Selection Criteria of the Accounting System and its Role in the Company Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 35-45, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Systemy informatyczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, System finansowy, Księgowość
Accounting, Computer system, Enterprise management, Financial system, Bookkeeping
Note
streszcz., summ.
Abstract
Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem uzależnione jest od dostępu do rzetelnych i aktualnych danych, które wpływają na zmniejszenie niepewności w procesie podejmowania decyzji. Narzędziem służącym do gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych i informacji jest system informatyczny przedsiębiorstwa, a w jego ramach - system finansowo-księgowy. Głównym zadaniem tego systemu jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej oraz zachodzących w przedsiębiorstwie procesach ekonomicznych. Wybór odpowiedniego systemu z punktu widzenia potrzeb organizacji wymaga sprecyzowania najistotniejszych kryteriów, które muszą zostać wzięte pod uwagę na etapie przygotowania wdrożenia systemu, w tym przede wszystkim określenia potrzeb oraz możliwości przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest próba wyjaśnienia znaczenia systemu finansowo-księgowego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, przedstawienia najistotniejszych kryteriów, jakie należy uwzględnić przy wyborze systemu oraz scharakteryzowania prawidłowego procesu jego wdrożenia, który ma fundamentalne znaczenie dla późniejszego dostarczania niezbędnych i prawidłowych informacji. W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa oraz badań dokumentów. Praca oparta jest również na doświadczeniu autora w zakresie wdrażania systemów finansowo-księgowych. (abstrakt oryginalny)

Effective company management depends on access to accurate and current data which contribute to reducing uncertainty in decision-making process. Tool which is designed for the collection, processing and transmission of data and information is a business information system, and within it - financial accounting subsystem. The main task of this subsystem is to provide information about the financial situation and the ongoing economic processes in the company. Choosing the right system, from the organization needs' point of view, requires to clarify the most important criteria which must be taken under consideration in the preparation of the system implementation, including, in particular, the needs and capabilities of the enterprise. The aim of this article is an attempt to clarify the significance of the financial accounting system in the company management process, present the most important criteria to be considered when choosing a system and characterize its proper implementation process, which is fundamental for further providing with necessary and correct information. In this study, the method of literature analysis and documents research has been used. The doctoral dissertation is also based on author's experience in the scope of financial accounting systems implementation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojnacka A., Niepsujewicz-Misiek B. (2005), Podsystem finansowo-księgowy, w: Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, red. A. Bytniewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Grodziński R. (2005), Ogólne informacje o strukturze ZSIZ, w: Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, red. A. Bytniewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Gunia G. (2009), Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych, Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała.
 4. Kiziukiewicz T. (2003), Rachunkowość zarządcza jako instrument zarządzania, w: Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Lisowska J. (2008), Funkcjonowanie systemów informacyjnych i koszty ich zastosowania w rachunkowości, w: Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, red. A. Dyhdalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 6. Mazurek K. (2010), Zastosowanie technik informatycznych w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań.
 7. Musiał P. (2010), Źle wdrożony system informatyczny, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 9.
 8. Nowak E. (2003), Rachunkowość Zarządcza, w: Rachunkowość Przewodnik, red. T. Cebrowska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Nowak E. (2009), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Skwarnik M. (2004), Wdrażanie systemu informatycznego, w: Informatyka ekonomiczna, red. W. Domiński, M. Dyczkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Wyraz W. (2005), System finansowo-księgowy, w: Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, red. A. Nowicki, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 12. Ziora L. (2008), Zastosowanie hurtowni danych w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, w: Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Ziemba, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu