BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dylematy wykorzystania metody nabycia na potrzeby księgowego rozliczenia połączenia jednostek pod wspólną kontrolą
Dilemmas of Applying the Purchase (Acquisition) Method to Business Combination under Common Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 65-74, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Połączenia jednostek gospodarczych, Fuzje i przejęcia, Metoda nabycia, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Business combinations, Mergers and acquisitions, Purchase method, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - przedstawienie potencjalnych trudności związanych z zastosowaniem metody nabycia na potrzeby rozliczenia w księgach rachunkowych prawnego połączenia jednostek pod wspólną kontrolą, zgodnie z przepisami polskiego prawa bilansowego. Metodologia badania - analiza literatury posłużyła do zebrania informacji na temat obecnie stosowanych metod księgowego rozliczenia połączeń pod wspólną kontrolą. Metodę dedukcji wykorzystano dla wskazania skutków wykorzystania metody nabycia w szczególnych przypadkach tych połączeń. Wynik - metoda nabycia może być wykorzystana na potrzeby rozliczenia połączenia jednostek pod wspólną kontrolą, ale nie we wszystkich przypadkach. Są sytuacje, w których jej zastosowanie powoduje trudności techniczne związane z jej prawidłową aplikacją. Oryginalność/Wartość - wyniki analizy mogą być wykorzystane przy wprowadzaniu zmian w krajowych regulacjach rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of potential difficulties in applying the purchase (acquisition) method to business combinations under common control, according to the Polish balance sheet law. Design/Methodology/Approach - analysis of literature allowed the Author to collect the information about currently used methods of accounting for business combinations under common control. Deductive reasoning was used to point effect of applying the purchase (acquisition) method to particular cases of the business combinations. Findings - the purchase (acquisition) method may be applied to business combinations under common control, however, not in all of them. Some situations might occur, in which difficulties may be encountered while applying the method. Originality/Value - the result of the analysis might be used while amending Polish regulations of accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Accounting For Business Combinations Under Common Control. Discussion Paper (2011), October 2011, http://www.efrag.org/files/bcucc/bcucc_DP.pdf (7.03.2013).
  2. Ignatowski R. (2012), Łączenie się spółek, w: Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  3. Ignatowski R. (2009), Rozdział 4a - Łączenie się spółek, w: Komentarz do ustawy o rachunkowości. KSR - Mię-dzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej - Podatki, red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk.
  4. Luty Z. (2011), Rozdział 4a - Łączenie się spółek, w: Ustawa o rachunkowości - komentarz, red. T. Kiziukiewicz, LexisNexis, Warszawa.
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z 03.06.2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3, DzU UE L 149 z 12.06.2009.
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z 3.11.2008 r. przyjmujące określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE L 320 z 29.11.2008.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 1994, DzU 2013, poz. 330.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 1994a, DzU 2002, nr 76, poz. 694.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu