BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność - opinie
Nature of International Public Sector Accounting Standards and their Suitability (Opinions)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 101-107, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość sektora publicznego, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rachunkowość memoriałowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Accounting, Public sector accounting, International Accounting Standards (IAS), Accrual accounting, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Europejska Federacja Księgowych wydaje dla jednostek sektora finansów publicznych Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego (MSRSP). Artykuł ma charakter informacyjny i przedstawia ogólnie specyfikę MSRSP oraz stopień zaawansowania prac nad wdrożeniem ich do krajowych systemów rachunkowości jednostek sektora publicznego państw członkowskich UE. Metodologia badania - analiza dokumentów prezentujących stanowiska krajowe i międzynarodowe omawianego tematu. Wynik - podstawę MSRSP stanowią, opracowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, MSR/MSSF. Bazą opublikowanych standardów jest zasada memoriałowa. Wiele krajów oraz organizacje międzynarodowe stosuje już MSRSP, w tym od 2005 r. Komisja Europejska. Zainteresowanie standardami wynika m.in. z Dyrektywy Rady 2011/85, tzw. "Sześciopaku". Oryginalność/Wartość - analiza pokazuje, iż nie ma jednomyślności w aspekcie wprowadzenia MSRSP w UE. (abstrakt oryginalny)

Purpose - International Federation of Accountants issues for the public financial sector entities International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). This article has an informational nature and generally presents the specificity of IPSAS and the stages of work to implement them national account system public financial sector entities EU Member States. Design/Methodology/Approach - the analysis of documents which present national and international stands in this area. The IPSAS are based on IAS/IFRS. They are principally accruals based. Many countries and international organizations have adopted IPSAS, including European Commission since 2005. Interest in standards results, among other things, from Council Directive 2011/85/EU, so called "Six-Pack". Originality/Value - the analysis shows that there is no consensus concerning their implementation in the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kosikowski C. (2010), Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Temida 2, Białystok.
  2. Nowy system rachunkowości UE. Skuteczniejsze zarządzanie, większa przejrzystość (2008), Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg.
  3. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na zapytanie nr 1304 w sprawie przeprowadzenia oceny przydatności międzynarodowych standardów rachunkowości sektora publicznego (10.07.2012 r.) Warszawa, www.sejm.gov.pl.
  4. Pokojska A. (2009), Warto korzystać z międzynarodowych standardów przy sporządzaniu sprawozdań, "Gazeta Prawna" nr 131.
  5. Public consultation - Assessment of the suitability of the International Public Sector Accounting Standards for the Member States, European Commission (2012), Luxemburg, (tłum. Wł.), www. eurostat.eu.
  6. Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
  7. Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
  8. www.ifac.org.
  9. Zaczyński P. (2012), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, "Finanse Publiczne" nr 7.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu