BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problemy wyceny bilansowej aktywów finansowych według krajowego prawa o rachunkowości
Dilemmas of Financial Assets Measurement in Financial Statements Prepared in Accordance With Domestic Accounting Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 127-138, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Rachunkowość, Prawo bilansowe, Wycena aktywów finansowych, Instrumenty finansowe
Accounting, Balance law, Valuation of financial assets, Financial instruments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest analiza przepisów krajowego prawa bilansowego w zakresie metod wyceny i jej skutków oraz rozpoznanie odpowiedzi praktyki rachunkowości na niejasności i sprzeczności ujawnione w przepisach. Metodologia badania - przegląd literatury, interpretacje regulacji krajowego prawa bilansowego, przegląd zawartości sprawozdań finansowych. Wynik - wykazane niejasności i sprzeczności w przepisach krajowego prawa bilansowego prowadzą - w dobie harmonizacji, standaryzacji i nacisku na wysoką jakość sprawozdań finansowych - do zwiększenia różnorodności wariantów sporządzania i prezentacji informacji finansowych. Oryginalność/Wartość - artykuł przedstawia znany w praktyce problem, pomijany jednak w literaturze fachowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - to analyse domestic accounting regulations on financial assets measurement and assess regulation consequences in accountants practice. Design/Methodology/Approach - literature review, regulation analysis, financial reports content analysis. Findings - the incoherence of current domestic regulations leads to more discrepancies in financial statements - in the context of harmonisation, standardization and pressure for high quality financial information. Originality/Value - the problem is known in practice but not presented in the domestic literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czajor P. (2010), Rachunkowość instrumentów finansowych: MSSF, polskie prawo bilansowe, regulacje podatkowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 2. Frendzel M. (2010), Rachunkowość instrumentów finansowych: w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny w Warszawie. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
 3. Gierusz J. (2009), Plan kont z komentarzem: handel, produkcja, usługi, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 4. Gos W. (2006), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 5. Gos W. (2009), Aktywa trwałe, w: Rachunkowość według prawa bilansowego, red. K. Czubakowska Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 6. Gos W., Hońko S., Szczypa P. (2010), ABC sprawozdań finansowych: jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, Warszawa.
 7. Hass-Symotiuk M. (2008), Środki pieniężne, rachunki bankowe i krótkoterminowe aktywa finansowe, w: Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz dyrektyw UE i MSR/MSSF, red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław.
 8. Hass-Symotiuk M. (2009), Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe, w: Rachunkowość według prawa bilansowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Helin A. (2005), Ustawa o rachunkowości: komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 10. International Accounting Standard 32 Financial Instruments: Presentation (2011). International Accounting Standards Board.
 11. Komentarz do ustawy o rachunkowości: KSR, MSSF, podatki: praca zbiorowa (2009), red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 12. Ustawa o rachunkowości: komentarz (2010), red. T. Kiziukiewicz, LexisNexis Polska, Warszawa.
 13. Kothari S.P., Ramanna K., Skinner D.J. (2010), Implications for GAAP from an analysis of positive research in accounting, "Journal of Accounting and Economics" Vol. 50, issue 2- 3.
 14. Michalak M. (2008), Inwestycje, w: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2008, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 15. Mućko P. (2011), Przesłanki i ograniczenia stosowania wartości godziwej w regulacjach rachunkowości, w: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, red. J. Gierusz, T. Martyniuk, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" nr 1/1.
 16. Naumiuk T. (2012), Wzorcowy plan kont 2012 z komentarzem, Infor Ekspert, Warszawa.
 17. Olchowicz I., Tłaczała A. (2008), Rachunkowość finansowa w przykładach: według ustawy o rachunkowości i MSR, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2004, nr 31, poz. 266.
 19. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, DzU 2012, poz. 826.
 20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 21. Więcław W. (2009), Inwestycje krótkoterminowe i długoterminowe, w: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red. G.K. Świderska i W. Więcław, MAC Consulting / Difin, Warszawa.
 22. Żebruń A. (2010), Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu