BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i jej skutki sprawozdawcze
Balance Sheet Valuation of Fixed Tangible Assets and Heir Effects in Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 149-161, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Wycena bilansowa, Rachunkowość, Środki trwałe, Aktywa, Bilans, Sprawozdanie finansowe
Balance valuation, Accounting, Fixed assets, Assets, Balance sheet, Financial statements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie zasad i metod wyceny bilansowej rzeczowych aktywów trwałych i analiza skutków sprawozdawczych tej wyceny. Metodologia badania - metodą badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu jest analiza regulacji prawnych oraz literatury przedmiotu. Wynik - artykuł jest poświęcony problematyce wyceny bilansowej rzeczowych aktywów trwałych i konsekwencjom sprawozdawczym tej wyceny. Zgodnie z regulacjami prawnymi rachunkowości rzeczowe aktywa trwałe można wyceniać do bilansu według modelu kosztu historycznego lub według modelu wartości przeszacowanej. Możliwości zastosowania tych modeli są jednak różne w ustawie o rachunkowości i w MSSF. Wybór określonego modelu wyceny bilansowej pociąga za sobą określone skutki sprawozdawcze. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present models and methods balance sheet valuation of fixed tangible assets and their impact on the financial statements. Design/Methodology/Approach - the method of critical analysis of accounting standards regulations and literature were used to prepare this article. Findings - the article deals with the issue of balance sheet valuation of fixed tangible assets in terms its influence of financial statement. Accounting regulations provide for two models of fixed tangible assets balance sheet valuation. The first one is the historical cost model, and the second is fair value model. The choice of valuation model creates certain effects reporting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jaruga A. red. (2005), Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR, SKwP, Warszawa.
 2. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów", Dz. Urz. Min. Fin. 2012, poz. 15.
 3. Kumor I, Poniatowska L. (2012), Aktualizacja wyceny środków trwałych do wartości godziwej, w: Środki trwałe - ujmowanie, wycena i prezentacja, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 255, Wrocław.
 4. Kuzior A. (2011), Rzeczowe aktywa trwałe, w: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. J. Pfaff, Zb. Messner, PWN, Warszawa.
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 6. Poniatowska L. (2009), Metody i modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 53 (109), Warszawa.
 7. Poniatowska L. (2008), Odpisy aktualizujące wartość aktywów - wpływ na sprawozdanie finansowe, w: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, red. E. Walińska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 8. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 9. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397.
 10. Wojas M. (2011), Środki trwałe, w: Prawo bilansowe a prawo podatkowe, wyd. drugie, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 11. Zieniuk P. (2012), Amortyzacja środków trwałych jako narzędzie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa, w: Środki trwałe - ujmowanie, wycena i prezentacja, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 255, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu