BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe warunkiem stabilności funkcjonowania zakładów ubezpieczeń
Technical and Insurance Reserves as a Condition Guaranteeing Stability of Insurance Companies Functioning
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 171-180, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Bilans, Rezerwy, Ubezpieczenia
Accounting, Insurance companies, Balance sheet, Reserves, Insurances
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wiąże się z wysokim stopniem ryzyka. W rachunkowości i w zarządzaniu zakładem ubezpieczeń bardzo ważną rolę odgrywają rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. Są tworzone obligatoryjnie i przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych, których wysokość i dokładny czas występowania nie jest znany. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są wyrazem samoubezpieczenia się ubezpieczyciela przed ujemnymi skutkami wysokiego ryzyka gospodarczego, a w szczególności poniesienia nieprzewidywalnych strat w przyszłości. W artykule przedstawiono rodzaje i metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz ich miejsce i strukturę w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeniowych. Metody i zasady naliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ze względu na ich znaczenie i tworzenie istotnej pozycji pasywów w bilansach zakładów ubezpieczeń, powinny być w sposób dokładny, staranny i jednoznaczny zdefiniowane w zakładowych planach kont ubezpieczycieli. (abstrakt oryginalny)

Running an insurance business activity is connected with a high risk level. Therefore, while managing both an insurance company itself and its accounts, technical and insurance reserves play a crucial part. Such reserves are obligatory. They are created to cover for the current and future liabilities, resulting from insurance contracts, whose height and exact time is unknown. The technical and insurance reserves are a form of insurer's self-insurance against negative effects of high economic risk; in particular those effects connected with incurring unpredictable losses in the future. The technical and insurance reserves, depending on their importance and the creation of significant liabilities in the insurance companies' balance sheets, should be calculated according to diligently, meticulously and unambiguously defined methods and rules comprised in the insurers' corporate chart of accounts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18843&Itemid=316
  2. Lament M., Piątek J. (2008), Rachunkowość ubezpieczeniowa, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., część A, (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, DzU nr 226, poz. 1825, z późn. zm.
  5. Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń (2011), w: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po dwóch kwartałach 2011 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
  7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2010, nr 11, poz. 66.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu