BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawer Jadwiga
Title
Metody wyceny rzeczowych aktywów trwałych według krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości
The Method of Fixed Assets Pricing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 509-518, Tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Wycena, Wycena środków trwałych, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Valuation, Valuation of fixed assets, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rzeczowe aktywa trwałe są prezentowane w sprawozdaniu finansowym w wartości netto, na którą składa wartość początkowa pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych może być wyrażona w cenie nabycia, koszcie wytworzenia, cenie sprzedaży netto. Przyjęty sposób wyceny posiada podstawowe znaczenie dla prawidłowego ustalenia wyniku finansowego jednostki gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

Fixed assets are showing in financial statesment in net accounting value. The value consists of: beggining value deducted of amortization and deduction comes from value loss. The beggining value is able to be presenting as purchase price, costs of fabricate, selling net price. The method of fixed assets pricing has an essential influence on true calculation of company's financial outcome. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bailey G.T., Wild K.: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce, FRRwP, Warszawa 2000.
  2. Kawecka-Siuzdak G.: Jak według MSR klasyfikuje się i wycenia aktywa trwałe nabyte do obrotu, Monitor Księgowego 2005, nr 15.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2006.
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U.z 1992 roku. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 roku. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu