BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wdowiak Wojciech (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Ilościowe i jakościowe mierniki analizy progowej
The Quantitative and Qualitative Measures of the Threshold Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 519-529, Tab., bibliogr. poz. 17
Keyword
Analiza progowa, Rachunkowość, Pomiar produktywności, Przedsiębiorstwo
Threshold analysis, Accounting, Measurement of productiveness, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu przedstawiono ilościowe i jakościowe mierniki analizy progowej organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na mierniki kosztowe dotyczące optimum produkcji w konwencji rachunku kosztów pełnych, progu rentowności w konwencji rachunku kosztów zmiennych (cząstkowych), podstawowego równania i relacji rachunku kosztów procesu (działań, ABC), współczynnika efektywności kosztów obiektu (funkcji) w rachunku kosztów zadań oraz produktywności progowej w konwencji rachunku kosztów docelowych. Wskazano również nie kosztowe miary ilościowe i jakościowe oceny progowej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the quantitative and qualitative measures of the threshold analysis of the organisation. Special attention has been paid to the cost measures concerning the production optimum in the convention of total costs, the profitability threshold in the convention of variable (partial) costs, the basic equation and relation of the process (activities, ABC) costs account, the effectiveness coefficient of the object (function) costs in the task costs account and the threshold productivity in the convention of the target costs account. Also the non-cost quantitative and qualitative measures of the threshold evaluation have been pointed out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J.: Analiza wartości w przemyśle. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979.
 2. Biliński W., Ceraficki J., Nowakowski A.: Analiza wartości. Państwowe Wydaw-nictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.
 3. Chiang A. C: Podstawy ekonomii matematycznej. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 4. Dobija M.: General Accounting Theory in statu nascendi. Cracow University of Economics, Cracow 2003.
 5. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 6. Encyklopedia organizacji i zarządzania. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981.
 7. Ettinger J., Sitting J.: Lepsza jakość większe efekty. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1970.
 8. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H.: Rachunkowość zarządcza. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 9. Grossman A.: Organizacja i planowanie w przedsiębiorstwie przemysłowym. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Wrocław 1972.
 10. Kaplan R. S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 11. Kiziukiewicz T.: Rachunkowość. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University, Nowy Sącz 2002.
 12. Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Polskie Wydawnictw Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 13. Kolman R.: Ilościowe określanie jakości. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.
 14. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 15. Meigs R. F., Meigs M. A., Bettner M., Whittington R.: Zadania z rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 16. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 17. Podstawy metodyczne prowadzenia analizy wartości, w: Analiza wartości. Poradnik, red. W.J. Wesołowski, Ośrodek Postępu Technicznego Naczelnej Organizacji Technicznej, Warszawa 1976.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu