BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych w świetle regulacji bilansowych
Accounting Policies, and Estimates of Errors of the Previous Year in Balance Sheet Under Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, t.1, s. 19-32, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Polityka rachunkowości, Bilans, Rachunkowość
Accounting policy, Balance sheet, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Każda jednostka gospodarcza ma obowiązek opisać stosowaną politykę rachunkowości. Jednak w trakcie prowadzenia działalności przyjęte rozwiązania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prezentacji sprawozdań finansowych mogą być zmienione samodzielnie przez jednostkę lub mogą tego wymagać zmienione regulacje prawne. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób ujmować w księgach rachunkowych zmianę politykę rachunkowości oraz jak prezentować w sprawozdaniu finansowym skutki zmienionej polityki. W związku z tym celem niniejszego opracowania jest: a) określenie istoty zmian wartości szacunkowych oraz kryteriów ich odróżniania od zmian polityki rachunkowości; b) przedstawienie sposobu ujmowania zdarzeń po dniu bilansowym oraz ujmowania błędów z lat ubiegłych; c) analiza zakresu zmian polityki rachunkowości, zmian wartości szacunkowych oraz błędów z lat ubiegłych przez wybrane spółki giełdowe. (abstrakt oryginalny)

Each entity is required to describe used policy accounting. However, in the course of their adopted solutions for bookkeeping and presentation financial statements can be changed independently by the entity or may need to change the regulations. It is therefore important to know how recognized as a change in the accounting policies and accounting as presented in the financial statement effects of the revised policy. Therefore, the aim of this study is: - determine the nature of changes in estimates and criteria for their distinguish between changes in accounting policies, - provide a method of recognizing events after the balance sheet and accounting errors from prior years, - analysis of the scope of the changes in accounting policies, changes in estimates and errors of previous years by selected listed companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hendriksen E.A., van Breda A.F. (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
  2. Kamiński R., Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
  3. KSR (2012), nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja, DzUrz MF z 3 lipca, poz. 34.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, MSR nr 8, SKwP, Warszawa 2011.
  5. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010), red. E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa.
  6. Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU z 2013 roku, poz. 330 ze zm.
  7. Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem (2009), red. K. Sawicki, Ekspert, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu