BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przepływy pieniężne w zarządzaniu kapitałem pracującym
The Cash Flow in Management of the Capital Working
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 541-550, Rys., tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Rachunkowość, Przepływy pieniężne, Kapitał własny
Accounting, Cash flows, Ownership capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie kapitałem pracującym wpływa na poziom płynności finansowej w jednostce gospodarczej, gdyż wraz ze wzrostem zaangażowania środków pieniężnych w kapitał odnotowuje się spadek wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo. Jednocześnie jednak następuje spadek zagrożenia trudnościami finansowymi wynikającymi z braku odpowiedniego poziomu płynności finansowej. Podjęcie odpowiednich decyzji związanych ze zmianami w kapitale pracującym na istotny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Celem artykułu było ukazanie, w jaki sposób zmiany w kapitale pracującym wpływają na przepływy pieniężne przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The management of the capital working influences on the level of financial fluency in the economic unit, because with the growth of the commitment of the funds in the capital notes down one the fall of free cash flow generated through the enterprise. Making suitable decisions connected with changes in the working capital has the essential influence on the financial situation of the enterprise. The aim of the article was the exhibition how the changes in the working capital influence on the cash flow in the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gos W.: Rachunek przepływów pieniężnych a sterowanie płynnością i wypłacalnością. Biuletyn e-rachunkowość, Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.
  2. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2007.
  3. Trojan E.: Płynność finansowa warunkiem przeżycia, www.superkontakty.zrp.pl
  4. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  5. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu