BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomczyk Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola analizy wrażliwości w target costing oraz jej miejsce w lean accounting
The Role of Sensivity Analysis in Target Costing and its Place in Laen Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, t.1, s. 33-44, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Analiza wrażliwości, Rachunek kosztów docelowych, Zysk, Koszty jednostkowe
Sensitivity analysis, Target costing, Profit, Unit cost
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza wrażliwości oraz określenie jej roli w target costing. W jego dalszej części podjęta zostaje próba umiejscowienia jej w lean accounting - w oparciu o alternatywną metodę zarządzania kosztami, w tym przypadku w oparciu o rachunek kosztów celu. Celem artykułu jest przedstawienie, czym jest analiza wrażliwości, jaka jest jej rola i jakie wiążą się z nią efekty/skutki decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie, ponadto określenie roli analizy wrażliwości w target costing oraz umiejscowienie analizy wrażliwości w lean accounting. Zaprezentowane wyniki porównawcze z przykładowych badań pokazują, jakie zachodzą zależności między np. ceną zbytu a zyskiem przedsiębiorstwa. Dzięki analizie wrażliwości możliwe jest określenie ryzyka przy redukcji kosztów całkowitych produkcji - co skutkuje rzetelną i skuteczną analizą kosztów celu (target costing). Użyteczność analizy wrażliwości wynika z jej nadrzędnej roli w uwzględnianiu reakcji progu rentowności na zmianę wielkości cen i kosztów. Sam target costing ma na celu ułatwianie wdrażania szczupłej rachunkowości (lean accounting) i umożliwienie sprawnego zarządzania kosztami. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is a sensitivity analysis and to define its role in the Target Costing. The latter part is made in an attempt to place the Lean Accounting - using an alternative method to manage costs, in this case, on the basis of the cost accounting. The purpose of this article is to present what is the sensitivity analysis, what is its role and how it related to the effects/consequences of decisions made in the company. In addition, the role of sensitivity analysis in the Target Costing and location sensitivity analysis in Lean Accounting. Presented comparative results of the sample tests show that there are relationships between eg selling price and profit enterprise. Due to the sensitivity analysis it is possible to determine the risk, while reducing the total cost of production - resulting in a reliable and cost effective analysis of target (Target Costing). The usefulness of sensitivity analysis results from its pivotal role in addressing the breakeven response to change the size of prices and costs. Sam Target Costing is designed to facilitate the implementation of Lean Accounting (Lean Accounting) and enable the efficient management of costs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cooper R., Slagmulder R. (1997), Target Costing and Value Engineering, Productivity Press, Portland.
 2. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E. (2006), Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa.
 3. Drury C. (1998), Rachunek kosztów, PWN, Warszawa.
 4. Gabrusewicz W. (2006), Analiza progu rentowności, w: K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa.
 5. Karmańska A. (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 6. Krueger A., Herger H. (2006), Target Costing and Mass Customization, Journal of Textile and Apparel, "Technology and Management", vol. 5, issue 1, Winter.
 7. Lean Accounting and Accounting for Lean Forum. What Does it Have To Do with a Successful Transformation and Why You Need to Understand It, www.velmontmanufacturingextensioncenter.com.
 8. Markowska M. (2006), Rachunek kosztów docelowych, w: Strategiczne zarządzanie kosztami, red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Maskell B.H., Baggaley B.L. (2005), Lean Accounting: What's It All About, "Lean Accountong Summit", September.
 10. Maskell B.H., Kennedy F.A. (2007), Why Do We Need Lean Accounting and How Does It Work, "Journal of Corporate Accounting and Finance", vol. 18, April.
 11. Mielcarek J. (2008), Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej, Target, Poznań.
 12. Moden Y., Hamada K. (1991), Target Costing and Kaizen Costing in Japanese Automobile Companies, "Journal of Management Accounting Research", Fall.
 13. Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 14. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. (2004), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 15. Sakurai M. (1989), Target Costing and How to Use It, "Journal of Cost Management for the Manufacturing Industry", Summer.
 16. Sobańska I. (2003), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa.
 17. Strategiczne zarządzanie kosztami (2006), red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 18. Yu-Lee R.T. (2011), Proper Lean Accounting: Eliminating Waste Proper Lean Accounting: Eliminating Waste Isn't Enough; You Have To Reduce Inputs To Save Money, "Industrial Engineer", October.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu