BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zysnarska Anna (Uniwersytet Gdański)
Title
Rachunkowość w zarządzaniu polskim sektorem budżetowym
Accounting in the Management of the Budget Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 561-571, Bibliogr. poz. 17
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość budżetowa, Zarządzanie, Rachunkowość memoriałowa
Accounting, Government accounting, Management, Accrual accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie sektorem budżetowym związane jest przede wszystkim z wykonywaniem budżetów rządu centralnego i jednostek samorządu terytorialnego. Monitorowanie i kontrola wykonania odbywa się poprzez raporty budżetowe składane przez jednostki budżetowe. Dlatego też sprawozdawczość budżetowa jest podstawą dla oceny działalności rządu centralnego i zarządów samorządów lokalnych, zarówno pod względem skuteczności, jak i legalności ich działalności. Roczna sprawozdawczość finansowa odgrywa rolę drugorzędną, a sprawozdanie z wyników działalności jednostek budżetowych jest bardziej sprawozdaniem dezinformującym niż odzwierciedlającym prawdziwy i rzetelny obraz ich działalności. Dysfunkcjonalność sprawozdawczości finansowej jest skutkiem niedopasowania modelu budżetowania obowiązującego w sektorze budżetowym z modelem rachunkowości memoriałowej. (abstrakt oryginalny)

Primarily, management of the budget sector is related to the execution of budgets of central government and local self-management units. Monitoring and control of the execution is carried out by budget reports submitted by budget entities. Therefore, budget reporting represents a basis for the assessment of central government and local self-management boards activities, both from the perspective of their efficiency and legality of their operations. Annual financial reporting plays a supporting role only. Moreover, income statements elaborated for budget units can be called misinformation reports rather than statements reflecting a true and fair view of their operations. In this case, a dysfunctionality of the financial reporting is a result of discrepancies between the budgeting model used in the budget sector and the accrual accounting model. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Guthrie J.: Application of Accrual Accounting in the Accural in the Australian Public Sector -Rhetoric or Reality?, Financial Accountability & Management, February l998.
 2. Hendriksen E., Breda M.: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 3. Holmes M., Shand D.: Management Reform: Some Practitioner Perspectives on the Past Ten Years, An International Journal of Policy and Administration, Vol. 8, No. 4, 1995.
 4. Nowy wzór sprawozdania. Rzeczpospolita, nr 4079, 2007.
 5. Ouda H.: Accrual Accounting Principles and Postulations in the Public Sector: Rhetoric or Reality, Public Fund Digest, 2007, Vol. VI, No. 1.
 6. Ouda H.: Basic Reąuirements Model for Successful Application of Accrual Ac¬counting in the Public Sector, Public Fund Digest, 2004, Vol. IV, No. 1.
 7. Rachunkowość finansowa, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2004.
 8. Podstawy rachunkowości, red. S. Sojak, J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 2004
 9. Stewart J.: The New Management of Local Government, Allen & Unwin Ltd, London 1986.
 10. Turyna J.: Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006.
 11. Winiarska K.: Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z UE, WSIG, Szczecin 2000.
 12. Zysnarska A.; Model implementacji rachunkowości memoriałowej w sektorze finansów publicznych, w: Rachunkowość - wybrane aspekty. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2007
 13. Ustawa z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2008 r., Dz. U. Nr 94, poz. 628
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, Dz. U. Nr 142, poz. 1020
 17. Wyrok NSA z 21.09.1995 r.. SA/Kr 2741/94, Wokanda 1996, Nr 1, s. 38
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu