BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wycena - pięta achillesowa rachunkowości?
Valuation - Achille's Heel of Accountancy?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, t.1, s. 45-56, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Wycena, Rachunkowość
Financial statements, Valuation, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest próbą odpowiedzi na tytułowe pytanie. Celem rozważań jest ocena modelu wyceny ugruntowanego przez MSR/MSSF. Autor proponuje uporządkowanie terminologii związanej z wyceną, przedstawiając relacje między pojęciami: podstawy (koncepcje) wyceny, parametry wyceny i zasady wyceny. Kolejnym krokiem jest analiza podstaw (koncepcji) wyceny zawartych w Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej MSR/MSSF. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to answer the title question. The purpose of the considerations to assess the valuation model in IAS/IFRS. The author proposes to incorporate the terminology related to the valuation, showing relationships between: bases (concepts), parameters of measurement and valuation principles. The next step is to analyze the bases (concept) of valuation contained in the Framework of Financial Reporting IAS/IFRS. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobija M., Jędrzejczyk M., Kurek H. (2005), Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości, w: Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 2. Hejnar J. (2010), Kategorie cen stosowane w rachunkowości, w: Podstawy rachunkowości, red. B. Micherda, PWN, Warszawa.
 3. Hendriksen E.A., van Breda M. F. (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 4. Hońko S. (2008), Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Hońko S. (2012), Wartość godziwa - koncepcja czy parametr wyceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 684, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 45.
 6. Kamela-Sowińska A. (2006), Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 7. Kurek H., Zielińska H. (2005), Zasady i funkcje współczesnej rachunkowości, w: Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) (2011), IFRS Foundation - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Londyn-Warszawa.
 9. Mućko P. (2008), Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Nowak W.A. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Riahi-Belkaoui A. (2005), Accounting Theory, Thomson Learning, London.
 12. Skoczek-Spychała M. (2006), Wycena składników majątkowych w rachunkowości, w: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. Słownik języka polskiego (1994), red. M. Szymczak, PWN, Warszawa.
 14. Słownik wyrazów obcych (1995), red. E. Sobol, PWN, Warszawa.
 15. Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Wyczółkowska D. (2012), Wartość godziwa - omówienie MSSF 13, "Rachunkowość", nr 1, dodatek specjalny.
 17. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, C1, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) (2011), IFRS Foundation - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Londyn-Warszawa.
 18. Żurawska J., Frendzel M. (2011), Wartość godziwa jako parametr wyceny inwestycji w spółkach deweloperskich z rynku londyńskiego i warszawskiego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 261.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu