BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu
The Layout, Items and Rules of Preparing of a Consolidated Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 19-32, Tab., bibliogr. poz. 4
Keyword
Rachunkowość, Bilans skonsolidowany, Przedsiębiorstwo
Accounting, Consolidated balance sheet, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości określają zasady funkcjonowania jednostek powiązanych w ramach grupy kapitałowej. Są to wyodrębnione podmioty gospodarcze o różnych powiązaniach i zależnościach, które są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych ze swej działalności. Na ich podstawie opracowuje się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, celem zaprezentowania sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności wszystkich jednostek tworzących grupę kapitałową. Obowiązek jego sporządzenia spoczywa na jednostce dominującej, która ma siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w Polsce. Sprawozdanie obejmuje dane jednostki dominującej i jednostek zależnych wszystkich szczebli, bez względu na to, w jakim państwie znajduje się ich siedziba. Dane te powinny być zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę.(abstrakt oryginalny)

The amended regulations of the Accounting Act define rules of working related parties in a group. They are separated economic subjects with miscellaneous connections and relations, which and are obliged to prepare financial statements from their activities. Basing on these statements Consolidated financial statements are prepared. The purpose of a Consolidated financial statement is to present financial standing, financial result and profitability of all entities, which are a part of a group. The following information might be received from a Consolidated balance sheet, of which layout and separated items are set in operative legał acts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czubakowska K.: Sprawozdanie skonsolidowane. W: Rachimkowość zaawansowana. Red. K. Winiarska. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  2. Remlein M.: Sprawozdania finansowe grup kapitałowych - metody konsolidacji. SKwP, Warszawa 2001.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych. DzU nr 152, poz. 1729.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu