BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Prawne połączenia spółek publicznych w 2011 roku w ich sprawozdaniach finansowych : wyniki badań
Business Combinations of Public Companies in 2011 in their Financial Statements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, t.1, s. 57-70, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Spółki publiczne, Rozliczenia, Księgowość, Wartość przedsiębiorstwa, Sprawozdanie finansowe
Public companies, Settlements, Bookkeeping, Enterprise value, Financial statements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie informacji o prawnych połączeniach spółek, które spółki giełdowe ujawniają w swoich sprawozdaniach giełdowych. Wykorzystując badania empiryczne, autorka zebrała informacje na temat połączeń spółek giełdowych w 2011 roku. Zebrane dane pozwoliły na wysnucie następujących wniosków: a) uwzględniając częstość występowania połączeń pod wspólną kontrolą wśród spółek giełdowych stosujących MSSF, konieczne jest stworzenie przepisów regulujących te połączenia; b) znaczna większość przebadanych sprawozdań nie spełnia wymogów w zakresie informacji o połączeniach, które powinny być ujawniane w sprawozdaniach finansowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present information about mergers disclosed in financial statements of Polish public companies. Using the empirical research, the Author gathered data about mergers of public companies in 2011. The collected data allowed to make the following conclusions: • taking into consideration the frequency of business combinations under common control among Polish public companies using IFRS, it is necessary to create regulations regulating them, • most of the analyzed financial statements do not meet the minimal requirements for disclosures of information about business combinations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Accounting For Business Combinations Under Common Control. Discussion Paper, October 2011, http://www.efrag.org/files/bcucc/bcucc_DP.pdf (27.02.2012).
  2. Navigating The Accounting For Business Combination, Applying IFRS 3 in Practice, http://www.grantthornton. com/staticfiles/GTCom/Grant%20Thornton%20Thinking/Resource%20centers/IFRS%20Resource%20Ce nter/IFRS%20files/GTI%20IFRS%20Navigating%20Business%20Combinations%20%28Contact-Added%29.pdf (27.02.2012).
  3. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 (MSSF) "Połączenia jednostek gospodarczych" w: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z 03.06.2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3, DzU UE L 149 z 12.06.2009.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, DzU. z 2009 roku, nr 33, poz. 259.
  5. Ustawa z 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, DzU z 2000 roku, nr 94, poz. 1037 ze zm.
  6. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2013 roku, poz. 330 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu