BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Błędy w sprawozdaniu finansowym Wybrane zagadnienia
Errors in a Financial Statement Selected Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 55-74, Rys., tab., bibliogr. poz. 6
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Sprawozdawczość finansowa, Cechy jakościowe
Accounting, Management accounting, Financial reporting, Quality characteristics
Note
streszcz., summ..
Abstract
W założeniach koncepcyjnych sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych' przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) określa się cztery główne cechy jakościowe sprawozdania finansowego, a mianowicie:
- zrozumiałość informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, - przydatność informacji sprawozdawczych przy podejmowaniu decyzji, - wiarygodność, czyli pozbawienie informacji istotnych błędów, - porównywalność zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Przestrzeganie wymienionych zasad jest obowiązkowe, dlatego sprzeniewierzenie się im należy traktować jako fałszowanie sprawozdania finansowego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to present the main errors related to a financial statement and their influence over a true and fair view of financial standing and financial result of an entity. In this connexion the article presents among other things: - importance of errors in a financial statement, - post balance sheet events and fundamental errors, - methods of ascertaining of intemal conformability of a financial statement, - characterization of the most common mistakes made while drawing up a balance sheet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1, "Rachunek przepływów pieniężnych". Dz.Urz. Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r., nr 12, poz. 69.
  2. Miądzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. International Accounting Standards Board. SKwP, Warszawa 2007.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. DzU nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
  6. Zamknięcie roku 2005. "Rachunkowość" 2005, zeszyt specjalny.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu