BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młodzik Ewelina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metody analizy ryzyka w rocznym planie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Methods of Risk Analysis in Annual Plan of Internal Audit in Public Sector Organisations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, t.1, s. 71-80, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Audyt wewnętrzny, Analiza ryzyka, Sektor publiczny, Finanse publiczne
Internal audit, Risk analysis, Public sector, Public finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych metod analizy ryzyka stosowanych przez audytorów wewnętrznych na etapie przygotowania rocznego planu audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W artykule przybliżono procedurę matematycznej, szacunkowej i mieszanej metody analizy ryzyka. Praktyczne zastosowanie jednej z metod - metody matematycznej - ukazano na przykładzie liczbowym. Analiza ryzyka jest bardzo istotnym elementem audytu wewnętrznego. Wszystkie stosowane obecnie metody analizy ryzyka obarczone są możliwością popełnienia błędów wynikających z subiektywnych ocen audytorów wewnętrznych. Audytorzy powinni zatem posiadać odpowiednie doświadczenie oraz dogłębną znajomość zakresu działania jednostki. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the basic methods of risk analysis used by internal auditors at the stage of preparing the internal audit annual plan in public sector organizations. This article brings closer the procedure of mathematical, estimated and combined method of risk analysis. The practical usage of one of these methods - the mathematical method is presented by means of numerical example. Risk analysis is a very important part of the internal audit. All current methods of risk analysis are subject to the possibility of errors arising from the internal auditors' judgments. The auditors should therefore have relevant experience and a thorough knowledge of the scope of the unit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerwiński K. (2004), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.
 2. Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej (2005), Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, www.msw.gov.pl/portal/pl/75/3195/Glosariusz_Terminow_Dotyczacych_Kontroli_i_Audytu_w_ Administracji_Publicznej.html.
 3. Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego (2004), red. H. Grocholski, t. 1, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa.
 4. Jasztal M. (2006), Badanie wiarygodności sprawozdania finansowego jako przykład audytu finansowego w jednostkach organizacyjnych policji, w: Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowoci, Szczecin.
 5. Krzemień R., Winiarska K. (2004), Audyt wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach. Komentarze, InfoAudit, Warszawa.
 6. Kuc B.R. (2002), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 7. Kufel T. (2007), Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 8. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, załącznik do komunikatu nr 4 Ministra Finansów z 20 maja 2011 r. Dz. Urz. Min. Fin., nr 5, poz. 23.
 9. Piaszczyk A. (2009), Kontrola wewnętrzna w praktyce. Vademecum wiedzy dla kontrolera wewnętrznego, zewnętrznego i audytora, Europejskie Centrum Ekonomiczne "PRESTIŻ", Lublin.
 10. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej (2003), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, DzU z 2010 roku, nr 21, poz. 108.
 12. Sołtyk P. (2007), Planowanie audytu wewnętrznego, "Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA", nr 43.
 13. Szymańska H. (2007), Planowanie audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 14. Tyka A. (2005), Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych. Tryb postępowania, dokumentacja, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 15. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 16. Winiarska W. (2008), Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu