BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zasada ostrożności a kapitał własny w świetle regulacji rachunkowości
Implementation of Prudence Rule in Scope of Ownership Capital in the Light of National and International Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 75-86, Rys., tab., bibliogr. poz. 11
Keyword
Rachunkowość, Kapitał własny, Przedsiębiorstwo
Accounting, Ownership capital, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych powinny być wiarygodne. Pojęcie wiarygodności nie wynika wprost z przepisów ustawy o rachunkowości', ale zostało wymienione w założeniach koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jako jedna z cech jakościowych informacji^. Ostrożność, w świetle tych założeń, polega na rozważnym szacowaniu wartości w warunkach niepewności w taki sposób, aby aktywa i przychody nie zostały zawyżone, a zobowiązania i koszty zaniżone. Zapewnienie wiarygodności informacji polega zatem na realizacji zasady ostrożnej wyceny w odniesieniu do aktywów, zobowiązań oraz kapitałów własnych. Oddziaływanie tej zasady powoduje jednoczesne zmiany w strukturze aktywów i pasywów. W opracowaniu skoncentrowano się na analizie zasady ostrożności w zakresie kapitałów własnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents influence of prudence rule on redaction and valuation of ownership capitals. Two aspects of this rule was distinguished: creating capital reserve, - conservative setting of financial performance. Presented considerations results from Polish balance law and International Accounting Standards, particularly: - conceptional assumptions, - International Accounting Standard no. 1, - International Accounting Standard no. 18. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gmytrasiewicz M.; Rezerwy w księgacPi racfjunkowych. Tworzenie, wykorzystywanie, rozwiązywanie. Difin, Warszawa 2002.
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Racłiunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2002.
 3. Gos W.: Ewidencja kapitałów, rezerw oraz rozliczeń miądzyokresowycłi przychodów. W: Vademecum samodzielnego księgowego. Red. W. Gos. Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
 4. Gos W.: Zasada ostrożności w teorii i praktyce. "Rachunkowość" 2003, nr 7.
 5. Jarugowa A.: Ramy konceptualne. W: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości -podobieństwa i różnice. Red. A. Jarugowa. SKwP, Warszawa 2004.
 6. Kabalski R: MSR nr 18 "Przychody". W: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości -podobieństwa i różnice. Red. A. Jarugowa. SKwP, Warszawa 2004.
 7. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych".
 8. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 18 "Przychody".
 9. Swiderska G.K.: Kapitał fimdusz własny. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. W: Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Red. G.K. Swiderska. Difin, Warszawa 2003.
 10. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu