BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Dylematy podatkowego aspektu połączenia spółek prawa handlowego
Dillemas of Effects of Taxation of Combinations of Commercial Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 87-98, Rys., tab., bibliogr. poz. 10
Keyword
Rachunkowość, Podatki, Przedsiębiorstwo
Accounting, Taxes, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W obliczu dynamicznych przemian zachodzących zarówno w gospodarce krajowej jak i światowej, wszystkie przedsiębiorstwa działające na rynku muszą poszukiwać nowych sposobów na zwiększenie własnej konkurencyjności oraz efektywności działania. Jedną z metod pozwalających na osiągnięcie tego celu może być połączenie jednostek gospodarczych. Jest to zagadnienie niezwykle złożone. Składa się na nie kilka aspektów, do których zaliczyć można również podatkowe skutki połączenia. W związku z tym przygotowanie połączenia jednostek gospodarczych, jego przeprowadzenie oraz rozliczenie wymaga znajomości nie tylko przepisów ustawy o rachunkowości czy kodeksu spółek handlowych, lecz również szeroko rozumianych przepisów podatkowych'(abstrakt oryginalny)

Business combination is a highly complicated problem which is composed of a few aspects. While considering its accounting and legal effects, it is impossible not to mention about effect of taxation as well. The paper presents some basie issues related to the effects of taxation of business combinations and compares these to the other Polish legislations that are in force currently, especially with the Pohsh Accounting Act. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Janowicz M.: Wybrane zagadnienia dotyczące wartości firmy w aspekcie prawa bilansowego, podatkowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Red. T. Kiziukiewicz. Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin 2006.
  2. Komentarz do ustawy o rachunkowości. Red. A. Jarugowa, T. Martyniuk. ODDK, Gdańsk 2005.
  3. Olchowicz I.: Rachunkowość podatkowa. Difin, Warszawa 2005.
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. DzU 2005, nr 52, poz. 535 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. DzU 2000, nr 14, poz. 176 zpóźn. zm.
  8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. DzU 2005, nr 8, poz. 60, z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. DzU 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu