BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych i podmiotach gospodarczych
Management Control in Budget and Economical Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, t.1, s. 81-98, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Kontrola, Audyt wewnętrzny, Kontrola wewnętrzna, Kontrola zarządcza
Control, Internal audit, Internal control, Management control
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę i funkcje zarządzania, a także zadania i zakres kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych i podmiotach gospodarczych. Sformułowano uwagi i wnioski dotyczące stosowania kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the essence and functions of management as well as tasks and the scope of management control in budget and economical entities. It makes comments and conclusions about using management control, internal control and internal audit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antony R., Grovindarajan V. (2007), Management Control Systems, Mc-Graw-Hill IRWIN; http:/en.wikipedia. org/indeks.php (16.07.2012).
 2. Buk H. (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Dobija D. (2009), Problemy ustalenia efektywności komitetów audytu - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 50 (106), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 4. Idaszewska D. (2011), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju zrównoważonego, "Organizacja i Zarządzanie. Organization and Management", nr 2 (145).
 5. Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 6. Kisielnicki J. (2008), Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa.
 7. Kiziukiewicz T., Sawicki K. (2007), Audyt systemu kontroli wewnętrznej, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 8. Klimas M. (1997), Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa.
 9. Kostur A., Winiarska K. (2010), Budowa systemu kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa.
 10. Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 11. Kuc B.R. (2008), Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa.
 12. Międzynarodowe standardy rewizji finansowej i kontroli jakości (2009), t. I, SKwP-KIBR, Warszawa.
 13. Międzynarodowe standardy rewizji finansowej i kontroli jakości (2010), t. III, IFAC-SKwP-KIBR, Warszawa.
 14. Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 15. Paczuła C. (2004), Audyt wewnętrzny w świetle polskiej literatury i badań, "Rachunkowość - Audytor", nr 4 (11).
 16. Sawicki K. (2012), Wybrane problemy działania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 17. Skoczylas A., Nowak W.A. (2011), Ewolucja audytu wewnętrznego w polskim sektorze finansów publicznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 63 (119), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 18. Słownik języka polskiego (1989), red. M. Szymczak, t. II, t. III, PWN, Warszawa.
 19. Szczepankowski P. (2005), Kontrola i controlling, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa.
 20. Szpot A. (2011), Pojęcie kontroli zarządczej (wybrane aspekty), skrót artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Kontrola Państwowa", nr 5.
 21. Szymańska H. (2012), Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, w: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 22. Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU, nr 94, poz. 1087 z późn. zm.
 23. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 24. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 11 marca 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 25. Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU, nr 77, poz. 649 z późn. zm.
 26. Walińska E., Gad J. (2012), Odpowiedzialność rad nadzorczych za sprawozdania finansowe - doświadczenia polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 27. Winiarska K. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa.
 28. Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (2012), red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu