BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przepływy pieniężne brutto z działalności operacyjnej w ocenie zagrożenia utraty płynności finansowej przedsiębiorstw w czasie kryzysu
Gross Cash Flow from the Operational Activity in the Hazard Assesment of Loss of Financial Liquidity of Enterprises in the Time of Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, t.1, s. 99-110, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Płynność finansowa, Rachunek przepływów pieniężnych, Działalność operacyjna
Financial crisis, Financial liquidity, Cash-flow statement, Operating activities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Warunkiem koniecznym utrzymania ciągłości działania i rozwoju przedsiębiorstwa w każdej fazie cyklu koniunkturalnego, a szczególnie w fazie kryzysu, jest zapewnienie płynności finansowej. Zdolność bieżącego regulowania zobowiązań uzależniona od posiadanej gotówki. W czasie kryzysu przedmiotem szczególnej uwagi powinna być zdolność do generowania gotówki z działalności operacyjnej. Niekorzystne zmiany w tym zakresie są pierwszym i najważniejszym sygnałem utraty płynności finansowej, który może być później tylko korygowany innymi rodzajami przepływów. Rzecz w tym, że całościowa prezentacja przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej w rachunku przepływów pieniężnych łączy w sobie zdolność do generowania gotówki z działalności operacyjnej oraz inwestycje i dywestycje w kapitale obrotowym netto. Powstałe w ten sposób saldo niedostatecznie ostro sygnalizuje rodzące się zagrożenia utraty płynności finansowej. Celem artykułu było przedstawienie propozycji innej strukturalizacji przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, a w tym wyodrębnienie w strukturze przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przepływów pieniężnych brutto obok drugiego ważnego strumienia o charakterze inwestycyjnym, jakim są zmiany wielkości kapitału obrotowego netto. Weryfikacja wartości poznawczej przedstawionego rozwiązania dokonana została na podstawie przepływów pieniężnych osiągniętych przez spółki sekcji budownictwo w latach 2009-2011. (abstrakt oryginalny)

A necessary condition for the continuity of operations and development at every stage of the business cycle, especially in the crisis phase, is to ensure financial liquidity. The ability of regulating the current liabilities depends on the held cash. The presentation of inflows and expenses, for all stakeholders, includes the cash flow account. In the time of crisis an ability to generate the cash from the operating activities should be an object of the particular attention. Disadvantageous changes in this area are firsts and most important signals of loss of the financial liquidity which can be later corrected only with other kinds of cash flows. The comprehensive presentation of net cash flows from the operating activities is combining the ability to generate the cash from the operating activities and investments and divestments in the net working capital. Incurred in this way balance insufficiently sharply is signalling arising threats to loss to the financial liquidity. Therefore presenting other proposal was a purpose of the article of structuralization of net cash flows from the operational activity, and including distinguishing cash flows in the structure from the operational activity of gross cash flows and changes amounts of the net working capital. The verification of the cognitive value of described solving was made on the base of financial flows reached by companies of the section construction in 2009-2011 years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benninga S.Z., Sarig O.H. (2000), Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny, WIG PRESS, Warszawa.
 2. Gos W. (2001), Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 3. http://www.chemiabudowlana.info/wiadomosci,art,5438,,gus_koniunktura_budownictwie_w_kwietniu_2012_r. (1.06.2012).
 4. http://www.stat.gov.pl (1.06.2012).
 5. http://www.zb.itb.pl/node/15 (1.06.2012).
 6. Mensch G. (2008), Finanz-Controlling. Finanzplanung und Kontrolle. Controlling zur finanziellen Unternehmensführung, wyd. 2, Oldenburg Verlag München, Oldenburg.
 7. Michalski G. (2005), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.
 8. Skoczylas W. (2013), Sterowanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 1.
 9. Śnieżek E. (1994), Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 10. Ustawa z 9 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU z 2000 r., nr 113, poz. 1186.
 11. Waśniewski T., Skoczylas W. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 12. Wędzki D. (2003), Strategia płynności finansowej przedsiębiorstwa, przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu