BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Źródła finansowania dywidendy na przykładzie firm należących do WIGdiv
Sources of Dividend Financing on the Example of Companies Belonging to WIGdiv
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, t.1, s. 111-122, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Dywidenda, Źródła finansowania, Spółki giełdowe
Dividend, Source of financing, Stock market companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dywidenda zależna jest od dwóch kategorii - zysku netto oraz wypracowanej gotówki, między którymi istnieje duży rozdźwięk. Zysk netto jest wartością księgową, która może jednak się urealnić w postaci wypłaconej dywidendy, do czego niezbędna jest gotówka. Przedsiębiorstwa charakteryzują się różnymi strategiami finansowania dywidendy, które mogą wywierać duży wpływ na kondycję finansową tych firm. Artykuł przedstawia wyniki badania źródeł finansowania wypłaconych przez wybrane spółki giełdowe dywidend w oparciu o sprawozdania finansowe oraz opublikowane informacje w postaci raportów bieżących dotyczących decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy. (abstrakt oryginalny)

The dividend is dependent from two categories - of the net profit and the earned cash, which the big dissonance existing between them. The net profit is accounting figures which can however materialize in the form of the paid dividend, for what the cash is essential. Enterprises are characterized by different funding strategies of the dividend which can exert the large impact on the financial condition of these companies. The article is presenting results of the research of dividends financing sources paid by chosen quoted companies based on financial statements and published information in the form of the current reports concerning the decisions on the division the profit and the dividend payment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Głodek Z. (2004), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 2. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4008093/dywidenda.html (2.09.2012).
 3. http://www.buffet.pl (4.09.2012).
 4. http://www.gpw.pl (22.08.2012).
 5. http://www.money.pl (25.08.2012).
 6. http://www.prawo.egospodarka.pl/43548,Kredyt-na-wyplate-dywidendy,1,82,1.html (5.09.2012).
 7. http://www.vat.pl/kredyt_na_wyplate_dywidendy_komentarz_vat_interpretacje_4354.php (5.09.2012).
 8. Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E. (2006), Strategie finansowania działalności przedsię- biorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 10. Sierpińska M., Jachna T. (2006), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 11. Sierpińska M. (1999) Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków.
 12. Skoczylas W. (2009), Wartość poznawcza analizy sprawozdań finansowych w zarządzaniu wartością przedsię- biorstwa, w: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, red. W. Skoczylas, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu