BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybicka Karolina (Politechnika Częstochowska)
Title
Rezerwy w rachunkowości zakładu ubezpieczeń
Provisions in Accounting of Insurance Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 191-200, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rezerwy, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe
Accounting, Reserves, Insurance companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest wyjaśnienie istoty rezerw w rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zakładów ubezpieczeń. Przedstawiono zasady funkcjonowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładzie ubezpieczeń oraz ich wpływu na wynik jednostki. Metodologia badania - metody badawcze zastosowane w artykule to analiza literatury przedmiotu. Wynik - wynikiem badań jest zbadanie istotności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładach ubezpieczeń. Oryginalność/Wartość - oryginalność artykułu polega na przedstawieniu istoty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w zakładzie ubezpieczeń oraz wyjaśnieniu znaczenia funkcjonowania rezerw w systemie rachunkowości ubezpieczeniowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to explain the essence of provisions on liabilities in accounting system with a particular emphasis on insurance companies. There are presented the principles of functioning technical-insurance provisions in insurance company and their impact on financial result. Design/Methodology/Approach - research methods used in this paper a critical analysis of the literature. Findings - the result of this research is examination of the significance of technical-insurance provisions in insurance companies. Originality/Value - the originality of the paper is the presentation of the essence of provisions and explanation the meaning of them in insurance company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Garbiec R. (2007), Ubezpieczenia w teorii i praktyce. Część II. Ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 2. Gąsiorkiewicz L. (2000), Finanse przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, w: Podstawy ubezpieczeń. Mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa.
 3. Gmytrasiewicz M. (2002), Rezerwy w księgach rachunkowych, Difin, Warszawa.
 4. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2006), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 5. Gmytrasiewicz M., Kierczyńska U. (2007), Rezerwy w rachunkowości i podatkach, Difin, Warszawa.
 6. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B. (2000), Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa.
 7. Ochrymiuk A. (2004), Rynek ubezpieczeń w Polsce, w: Finanse, wybrane zagadnienia, red. J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 8. Olchowicz I., Tłaczała A. (2008), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa.
 9. Paczuła C. (2003), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń, "Rachunkowość" nr 11.
 10. Szkarłat A. (2007), Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, w: Ubezpieczenia, red. W. Sułkowska, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 12. Wieteska S. (2004), Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń majątkowo- osobowych, Branta, Bydgoszcz-Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu