BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rówińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wycena transakcji w walucie obcej w międzynarodowych i polskich regulacjach rachunkowości
Measurement of Foreign Currency Transactions in Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 181-190, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunkowość, Transakcje walutowe, Kurs walutowy
Accounting, Foreign Currency Transactions, Exchange rates
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest prezentacja zasad bilansowego podejścia do ustalania i ujmowania transakcji wyrażonych w walutach obcych. Przy każdej transakcji kupna czy sprzedaży wyrażonej w walucie obcej istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zysku lub straty z tytułu różnic kursowych, jeżeli pomiędzy datą zawarcia transakcji a jej rozliczeniem lub dniem bilansowym upływa określony czas. Z punktu widzenia prawa bilansowego zasady rozliczania różnic kursowych są różne w międzynarodowych i polskich regulacjach prawa. Metodologia badania - analiza porównawcza regulacji rachunkowości, MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych oraz ustawy o rachunkowości. Wynik - transakcje wyrażone w walutach obcych, rozliczane przez jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według regulacji MSR oraz ustawę o rachunkowości, mogą powodować odmienny wpływ na wynik jednostki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present rules of accounting attempt to calculation and treatment of foreign currency transactions. Whenever a business buys or sells in a foreign currency, it is exposed to a gain or loss on foreign exchange if there is a timing gap between the initial transaction and payment or make up balance-sheet. From the accounting point of view that rules are different in international and polish law. Design/Methodology/Approach - the comparative analysis of accounting regulations, IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates and polish accounting law. Findings - according as any entity prepares its financial report on the ground international or polish accounting regulations, valuation of foreign currency transactions cause to different effect on entity net income. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych (2011), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa.
  2. MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego (2011), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa.
  3. Scherer O. (2008), MSR 23. Pojawiające się problemy i praktyczny poradnik, Aktualności MSSF, PWC, dodatek 65/2008, www.pwc.pl.
  4. Olchowicz I., Tłaczała A. (2009), Różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, zobowiązania warunkowe w rachunkowości i w podatkach, SKwP, Warszawa.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU z 2013, poz. 330.
  6. ZMR (2011), Wycena operacji gospodarczych na rachunku walutowym - różnice w interpretacji kursu faktycznie zastosowanego, "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" 6 (294), Wydawnictwo Podatkowe GOFIN.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu