BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górowski Ireneusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Bieżący i odroczony podatek dochodowy jako źródło informacji o przedsiębiorstwie
Current and Deferred Tax as a Source of Information About Company Performance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 41-49, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Podatek dochodowy, Przedsiębiorstwo, Informacja o przedsiębiorstwie
Income tax, Enterprises, Company information
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu wysunięto tezę o przydatności z punktu widzenia potrzeb analizy finansowej raportowanych w sprawozdaniach finansowych danych o bieżącym i odroczonym podatku dochodowym. W celu jej udowodnienia wykazano, że dochód do opodatkowania można rozpatrywać na tej samej płaszczyźnie, jak mierniki ekonomiczne. Może on być szczególnie użyteczny do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, które stosują praktyki sterowania zyskiem, bowiem przeważnie nie wpływają one na wartość dochodu do opodatkowania. Ponadto w artykule wskazano, że aktywa i pasywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowią istotną pozycję w bilansach spółek giełdowych (ok. 1%), choć nie zmieniają istotnie wskaźników rentowności. Z kolei zaobserwowano znaczny wpływ naliczania odroczonego podatku dochodowego na wartość wskaźnika zysku przypadające¬go na jedna akcję oraz zróżnicowanie tego wpływu w poszczególnych sektorach, w zależności od średniej wartości wskaźnika dla danej branży. Z poczynionych obserwacji wyciągnięto wniosek o istotności raportowanych danych o bieżącym i odroczonym podatku dochodowym dla procesu analizy finansowej przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

This article postulates that information about taxable income, current and deferred income tax is useflil for a measurement of company performance. It was established that taxable income could be perceived in terms of a financial ratio. Taxable income can be especially useful indicator when a com¬pany uses eaming management practices that usually do not influence taxable items. Moreover it was pointed that interpenod tax allocation procedurę has a materiał influence on the Balance Sheets of public companies on the Warsaw Stock Exchange. It was established that on average deferred tax as¬sets exceeded deferred tax liabilities and the deferred tax represented just above 1% of the assets. It was also observed that this procedurę essentially influences the P/E ratios among sectors. The generał conclusion is that tax items disclosed in financial statements should be taken imder consideration when conducting financial analysis of the companies.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  2. Górowski 1.: Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych. W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań polskiej gospodarki. T. I. Red. Z. Messner. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
  3. Górowski I.: Rachunkowość podatku odroczonego a wskaźniki oparte na zysku księgowym - wyniki badań. W: Rachunkowość w teorii i praktyce. Sprawozdawczość i analiza finansowa. Red. W. Gabrusewicz. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
  4. Lev B., Nissim D.: Taxable Income, Futurę Earnings and Eąuity Values. "The Accounting Review" 2004, Vol. 79, nr 4.
  5. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r., DzU 1993, nr 106, poz. 482 wraz z późn. zm.
  6. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r., tekst jednolity DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
  7. Walińska E.: Rachunkowość podatków odroczonych. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu