BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dynowska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego
Budgeting in Enterprises within the Region of Warmia and Mazury
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 113-122, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Budżetowanie, Koszty, Przedsiębiorstwo
Budgeting, Costs, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
W tradycyjnym systemie budżetowania szczególne znaczenie, z uwagi na rolę in­formacji o kosztach w przedsiębiorstwie, ma budżet kosztów, który w połączeniu z kontrolą budżetową jest podstawowym narzędziem sterowania kosztami. Wdrożenie budżetowania podnosi efektywność zarządzania przedsiębiorstwem, wskazując na ob­szary, w których możliwe jest ograniczenie kosztów bez szkody dla wyniku przedsię­biorstwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że jedynie niecała połowa z 169 ankietowa­nych firm zatrudniających powyżej 50 pracowników wykorzystywała budżety w zarzą­dzaniu przedsiębiorstwem. Zainteresowanie budżetowaniem wzrastało wraz ze wielko­ścią przedsiębiorstwa, wzrostem udziału kapitału zagranicznego w finansowaniu dzia­łalności podmiotu gospodarczego, przychodów oraz wartości posiadanych aktywów. Natomiast mniejsze zainteresowanie budżetowaniem można zauważyć wraz ze wzro­stem rentowności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

In the traditional budgeting system, because of the role of cost Information, the most important budget is a cost budget, which together with a budgeting control is an elementary tool of cost steering. The budgeting implementation improves the management efficiency, indicating the areas in which it is possible to reduce costs without the harm for the enterprise financial outcome. A survey, which was carried out among 169 firms with the employment of over 50 workers, indicates that only half of the analyzed firms used budgets in enterprise man­agement. The interest in budgeting was higher in big companies with the advantage of foreign capital, but lower in firm achieving high profits. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Drury C, Braund S., Osbome F., Tayies M., A Survey of Management Accounting Practices in UK Manufatruring Campanies. The Chartered Association of Certified Accountants, 1993.
  2. Fjałkowska D., Rola i zadania komisji budżetowej, "Controlling i Rachunkowość Za­rządcza", nr 11, 2000.
  3. Radek M., Aspekty metodologiczne budżetowania kosztów w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach, w: Budżetowanie przychodów i kosztów. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 831, Wrocław 1999.
  4. Radek M., Schwartz R., Zmiany w rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębior­stwach w okresie transformacji systemu gospodarczego (na podstawie badań empirycznych). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP, t. 1 (57), 2000.
  5. Sachs Ch., Schwarz R. , Wandel des internen Rechnungsweens in Unternehmen des Landes Brandenburg im Yerlaufe des Tansformationsprfozesse. Economic System Reports BTU CoUbus, No 3, 1998.
  6. Scapens R., Ezzamel M., Burns J., Baldvinsdottir G., The future Direction of UK Man­agement Accounting Practice. CIMA Publishing, Elsevier, Amsterdam, Boston, Londyn 2003.
  7. Szychta A., Od zróżnicowania do konwergencji rachunkowości zarządczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP, t. 32 (88), 2006.
  8. Szychta A., Praktyka rachunkowości zarządczej w Polsce świetle wyników badań ankie­towych, w: Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementa­cja. Wyzwania i bariery, red. I. Sobańska I. i W.A. Nowak. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.
  9. Szychta A.: Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP, t. 5 (61), 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu