BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierusz Barbara (Uniwersytet Gdański), Martyniuk Teresa (Uniwersytet Gdański)
Title
Bilansowe i podatkowe zasady rozliczania różnic kursowych
Differences in Exchange Rates According to the Accounting Act and Tax Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 133-140, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Kurs walutowy, Rozliczenia, Wycena, Aktywa
Exchange rates, Settlements, Valuation, Assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podstawowym celem rachunkowości jest wierne i rzetelne odzwierciedlenie stanu aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego jednostki gospodarczej. Natomiast głównym zadaniem prawa podatkowego jest prawidłowe ustalenie zobowiązania podat­kowego. Odmienne cele obu praw, w tym również dotyczące różnic kursowych, powo­dują, że obraz ekonomiczny jednostki gospodarczej, a przede wszystkim wynik finan­sowy jest odmienny. W artykule przedstawiono zasady bieżącej i okresowej wyceny transakcji wyrażo­nych w walutach obcych według obowiązującego prawa bilansowego i podatkowego. Wskazano podobieństwa i różnice w pomiarze według obu praw, obowiązujących od 1 stycznia 2009 roku. (abstrakt oryginalny)

Main goal of the accountancy is true and view concept. The basie role of the tax regulations is to calculate the tax. Different goals of accounting and tax law are the reason of differences in financial result calculated in both ways. The article presents the calculating rules of foreign transactions according to the Accounting Act and tax regulations. Authors describe similarities and differences ac­cording to the both regulations which are obligated from 01.01.2009. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Grzywacz J.: Rozliczenia finansowe przedsiębiorstwa w obrotach z zagranicą. Difin, Warszawa 2003.
  2. Pismo z dnia 12.12.2007 sygn PD -1/4270-003858/07/AB Izba Skarbowa w Opolu.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości DzU nr 76 z 2002, poz 694 z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU nr 54 z 2000 r., poz. 654 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe, DzU nr 141, poz. 1178.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu