BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hass-Symotiuk Maria (Uniwersytet Szczeciński), Szyszłowski Robert (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o.)
Title
Kierunki wykorzystania rachunku kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem energetyki cieplnej
Trends in Activity - Based Costing Applications for Heating Company Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 147-158, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunek kosztów działań, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Energetyka, Energetyka cieplna
Activity Based Costing (ABC), Value Based Management (VBM), Energetics, Thermal energetics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ważnym instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem energetyki cieplnej jest ra­chunek kosztów działań. Potrzeba jego wdrożenia wynika z rosnącej złożoności proce­sów dostarczania energii cieplnej, znacznego zróżnicowania odbiorców ciepła i produk­tów oraz wzrostu udziału kosztów pośrednich w całkowitych kosztach przedsiębiorstwa. W artykule przedstawia się możliwe kierunki wykorzystania tego rachunku kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem, a mianowicie ustalania jednostkowego kosztu ciepła, oceny rentowności odbiorców ciepła i dostarczanych im produktów, budżetowa­nia kosztów działań oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Activity - Based Costing is an important tool for heating company management. The necessity of its implementation comes from a growing complexity of activities connected with a delivery of heat, a considerable variety of clients and products and an increase of a part of indirect cost in global cost of the company. In the article are pre­sented the possible ways of the use of Activity - Based Costing for management of the heat company, i.e. unit cost of heat calculations, profitability of clients and products appraisal, Activity - Based Budgeting and Value - Based Management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Drury C: Management and cost accounting. Capman & Hall, London 1994.
 2. Kaplan R. S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 3. Kaplan R. S., Norton D. P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Warszawa 2001.
 4. Kayser H., Paczkowski J.: Wie viele "Kunden - Kónigen" kónnen wir uns noch leisten. "Controlling" nr 10, 2004.
 5. Kornicki L.: Value Stream Mapping - mapowanie strumienia wartości jako podstawowe narzędzie analizy i planowania działań wdrożeniowych Kaizen, "Zarządzanie Jakością", nr 4, 2006.
 6. Miller J. A., Pniewski K., Polakowski M.: Zarządzanie kosztami działań. WIG-Press, Warszawa 2000.
 7. Nowak E.: Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 8. Piechota R.: Projektowanie rachunku kosztów działań. Activity Based Costing. Difin, Warszawa 2005.
 9. Porter M. E.: Competitive advantage. The Free Press, New York 1985.
 10. Szychta A.: Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Wy­dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 11. Wierzbiński M.: Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa, w: Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, red. E. Nowak. ODDK, Gdańsk 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu