BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Odroczony podatek dochodowy w rozliczaniu połączenia jednostek gospodarczych
Deferred Tax in Applying the Method of Accounting for Business CombinationApplications for Heating Company Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 159-170, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Podatek dochodowy, Połączenia jednostek gospodarczych, Rezerwy
Income tax, Business combinations, Reserves
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w momencie księgowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych. Przeanalizowano w nim wpływ księgowej metody rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych na powstawanie odroczonego podatku dochodowego oraz jego wpływ na sprawozdanie finansowe jednostki powstałej w wyniku połączenia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the basic issues related to determining deferred tax assets and liabilities while applying the accounting method for business combination. It also analyses the influence of the accounting method for business combination on the deferred tax and the influence of the latter on the financial statement of the combined entity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kałkusiński R.: Procedura łączenia spółek w Kodeksie spółek handlowych. "Biuletyn Informacyjny - Periodyk Kancelarii Prawniczej Siwek, Gaczyński i Partnerzys.c. Rozwój w zgodzie z prawem". Kancelaria Prawnicza Siwek, Gaczyński i Partne­rzy s.c. Warszawa, grudzień 2000, wydanie specjalne.
  2. Krajowy standard rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy". Dz.Urz. Min. Fin. nr 13 z 2004 r., poz. 132.
  3. Maruszewska E. W.: Połączenia spółek. Prawo, rachunkowość, podatki. Difin, War­szawa 2008.
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU nr 54 z 2000 r., poz. 654 z późniejszymi zmianami.
  5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. DzU nr 94 z 2000 r., poz. 1037 z późniejszymi zmianami.
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnial997 r. Ordynacja podatkowa. DzU nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późniejszymi zmianami.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu