BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zakres informacji dodatkowej według wytycznych międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
Scope of Additional Information According to the Guidelinesof International Financial Reporting Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 99-110, Bibliogr. poz. 11
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ..
Abstract
W skład rocznego sprawozdania finansowego każdej firmy prowadzącej księgi rachunkowe wchodzi również informacja dodatkowa. Jej zadaniem jest uzupełnienie treści zawartych w sprawozdaniach o dane i objaśnienia niezbędne, tak aby sprawozdanie finansowe było przydatne i zrozumiałe dla jego odbiorców. Podstawową cechą sprawozdań finansowych jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego i rentowności jednostki. Dane zawarte w informacji dodatkowej stanowią na tyle ważne źródło informacji tworzących podstawę do analizy sprawozdań finansowych, że ich dołączanie do sprawozdań jest obowiązkowe w świetle zarówno standardów światowych, jak i polskich uregulowań ustawowych.(fragment tekstu)

In composition year's financial reports contains additional infiarmation. Assignment is supplement of content contained in reports for given and explanations important, so that financial report was useful and intelligible for receivers. In article in synthetic seizure one introduced rangę of additional information to reports prepared in accordance with International Accounting Standards Board.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dolson M.: Klarowne objaśnienie szacunków księgowych, zasad rachunkowości i subiektywnej oceny za 2005 r. "Aktualności MSSF" 2006, nr 37.
 2. Czwarta dyrektywa Rady Unii Europejskiej, 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r.
 3. MSR nr 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych". International Accounting Standards - Board, London 2004, t. 1.
 4. MSR nr 7 "Rachunek przepływów pieniężnych". International Accounting Standards Board, London 2004, t. 1.
 5. MSR nr 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów". International Accounting Standards Board, London 2004, t. 1.
 6. MSR nr 14 "Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności". International Accounting Standards Board, London 2004, t. 1.
 7. MSR nr 16 "Rzeczowe aktywa trwałe". International Accounting Standards Board, London 2004, t. 1.
 8. MSR nr 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe". International Accounting Standards Board, London 2004, t. 2.
 9. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I.: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 1996.
 10. Rachunkowość. Zasady prowadzenia w Jednostkach gospodarczych według polskiego prawa finansowego. Red. T. Kiziukiewicz. Ekspert, Wrocław 2002.
 11. Ustawa o rachunkowości. DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu