BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żabska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe
Tax Optymalization vs Tax Fraud
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 259-268, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość, System podatkowy, Oszustwa podatkowe, Optymalizacja podatkowa, Odpowiedzialność karna
Accounting, Tax system, Tax fraud, Tax optimization, Criminal liability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest ukazanie różnic pomiędzy legalnymi a nielegalnymi próbami redukcji obciążeń podatkowych. W pracy podjęto próbę przedstawienia terminu optymalizacji podatkowej jako czynności zmierzających do redukcji wysokości podatku w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Do celów pracy zostały wykorzystane teoretyczne zagadnienia dotyczące optymalizacji podatkowej, oparte na studium literatury specjalistycznej w języku polskim, czasopism krajowych oraz serwisów internetowych. Pojęcie optymalizacji podatkowej wciąż budzi niejednoznaczne skojarzenia, często utożsamiane jest z uchylaniem się od płacenia podatków. Termin ten oznacza ogół działań podjętych w celu redukcji wysokości obciążeń podatkowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Oszustwo podatkowe to czynności nielegalne, działanie na szkodę Skarbu Państwa, za które przewidziana jest odpowiedzialność karna. Granica pomiędzy optymalizacją podatkową, a oszustwem podatkowym jest jednak wciąż bardzo cienka. Działania prowadzące do redukcji obciążeń zobowiązań podatkowych są dozwolone, podatnik ma prawo do minimalizacji podatków, co jest objawem racjonalnego gospodarowania. Uchylanie się od płacenia podatków to działanie nielegalne, które najczęściej staje się oszustwem podatkowym. Podatnicy zawsze szukali i szukać będą sposobów na redukcję wysokości podatków, ważne jednak by działania podjęte w tym celu były zgodne z obowiązującym prawem podatkowym, gdyż tylko wówczas możemy użyć terminu optymalizacji podatkowej. Temat optymalizacji podatkowej i oszustw podatkowych jest tematem oryginalnym, biorąc pod uwagę nieustające zainteresowanie podatników próbą zmniejszenie wielkości obciążeń fiskalnych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to show the differences between legal and illegal attempts to reduce the tax burden. The concept of tax optimization still raises ambiguous associations, which is often identified with evasion of paying taxes. This term means all the measures taken to reduce the tax burden in accordance with applicable regulations. The tax fraud is an illegal activity, acting to the detriment of the Treasury, for which there is statutory criminal responsibility. However the boundary between tax optimization and tax fraud is still very thin. The actions taken to reduce the burden of taxes are allowed, taxpayers has the right to minimize taxes, which is a symptom of economic rationality. Evasion of paying taxes is an illegal act, which often becomes a tax fraud. Taxpayers always looked for and will look for ways to reduce the amount of taxes paid. It is important, however, that actions taken in this regard are consistent with binding tax law, because only then we can use the term of tax optimization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ladziński A. (2008), Prawne granice optymalizacji podatkowej, Wolters Kluwer Polska, artykuł PP 2008/6/18-23.
  2. Szysz G. (2009), Unikanie a uchylanie się od opodatkowania, czyli granica optymalizacji podatkowej, Grant Thornton.
  3. Radzikowski K. (2010), Obejście prawa podatkowego w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, "Przegląd Podatkowy" nr 6.
  4. Dorozik L., Stanielewicz J., Walczak B. (2008), System podatkowy Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
  5. Międzynarodowe planowanie podatkowe (2007), red. Ł. Ziółek, Difin, Warszawa.
  6. Gaudemet P.M., Molinier J. (2010), Finanse Publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  7. Iniewski R., Nikończyk A. (2011), Świadomy podatnik. Przewodnik, Rada Podatkowa Lewiatan, Warszawa.
  8. Rosiński R. (2000), Polski system podatkowy, Difin, Warszawa.
  9. Dolata S. (2011), Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  10. Kudert S., Jamroży M. (2007), Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer Poska, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu