BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chłodnicka Halina (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Analiza kosztów w przedsiębiorstwach tworzących grupy zakupowe
Cost Analysis in Companies Forming Purchasing Groups
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 293-303, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rachunkowość, Analiza kosztów, Grupa zakupowa
Accounting, Cost analysis, Purchasing group
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - cel artykułu to dokonanie analizy kosztów działalności operacyjnej w jednostkach tworzących grupy zakupowe. Wybrane zostały przedsiębiorstwa z grup zakupowych ponieważ funkcjonowanie w nich jest, jak badania wykazują, skuteczną formą ochrony przed upadłością. Metodologia badania - na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2009-2011 została przeprowadzona szczegółowa analiza kosztów. Zastosowano metody statystyczne i metody porównań. Wynik - wykazano większą dynamikę kosztów w firmach, tworzących wielobranżowe grupy zakupowe. Oryginalność/Wartość - zastosowano podział grup zakupowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is an analysis of the costs of operating activities in terms of forming a shopping group. The selected companies were purchasing groups because in them, as studies show they have form of bankruptcy protection. Research methodology - on the basis of the financial statements for the years 2009-2011 detailed analysis has been carried out. Using statistical methods and methods of comparison. Originality/Value - uses the shopping group division. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ayers J.B. (2006), Handbook of Supply Chain Management, Auerbach Publications.
 2. Helin A. (2009), Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, ODDK, Gdańsk.
 3. Jarugowa A., Sobańska I., Sochacka R. (1994), Metody kalkulacji. Koszty, ceny, decyzje, WN, Warszawa.
 4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), SKwP, IASB Warszwa.
 5. Nowak E. (2003), Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, WiD Ekspert, Wrocław.
 6. Nowak E. (2006), Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 7. Porter M. (2000), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 8. Reed. S, Reedy R. (2001), Supply chains to virtual integration, McGraw Hill.
 9. Rushton A., Oxley J., Croucher P. (2000), The handbook of logistics and distribution management, The Institute the Logistics and Transport.
 10. Sawicki K. (2000), Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa.
 11. Sikacz H. (2011), Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 13. Walińska E. (2009), Minimeritum Rachunkowość, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 14. Zarządzanie w grupach kapitałowych (2004), red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu