BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kalkulacja kosztów kształcenia w wyższych uczelniach
Calculation of Costs of Education in Universities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 305-313, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Szkolnictwo wyższe, Rachunkowość szkoły wyższej, Koszty
Accounting, Higher education, Accounting in higher education institution, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest określenie założeń, które należy uwzględnić dokonując kalkulacji kosztów kształcenia uczelni publicznej. Metodologia badania - w opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik - w opracowaniu proponuje się uproszoną metodologię ustalenia kosztów kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Oryginalność/Wartość - w artykule stawia się hipotezę, że regulacje prawne nie powinny uzależniać zasad kalkulacji kosztów kształcenia wyłącznie od przyjętych zasad (polityki) rachunkowości określonych przez rektora uczelni. Należy opracować założenia, które będą stosowane przez wszystkie uczelnie, co pozwoli na możliwość porównywalności kosztów kształcenia. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this paper is to identify the assumptions that need to be taken into account by making the calculation of the cost of a public college education. Design/Methodology/Approach - the study used the method of analysis of the sources and the method of deduction and induction. Findings - this paper proposes a simplified methodology for determining the cost of training full-time and part-time. Originality/Value - in this paper it is hypothesized that the regulations should not make the rules for calculating the costs of education solely on accounting principles (policy) specified by the rector of the university. Assumptions need to be developed that will be used by all schools, allowing the possibility of comparability of the costs of education. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Miłosz H. (2012), Jak ewidencjonować koszty studiów, "Forum akademickie" nr 6.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finan-sowej uczelni publicznej, DzU 2012, poz. 1533.
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w  sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, DzU nr 243, poz. 1445.
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w  sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, DzU 253, poz. 1520.
  5. Sawicki K. (2012), Koszty normalnej działalności operacyjnej, w: Rachunkowość jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa.
  6. Sobańska I. (2009), Pomiar kosztów podmiotów, w: Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i  strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.
  7. Sobańska I., Kalinowski J. (2012), Rachunek kosztów w uczelniach publicznych - czas na zmiany, "Rachunkowość" nr 7.
  8. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym,DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.
  9. www.stat.gov.pl/gus/definicje dostęp w dniu 20.12.2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu