BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotowicz-Śwital Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Ewolucja rachunkowości zarządczej i jej rola w przedsiębiorstwach
The Evolution of Management Accounting And its Role in Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 127-139, Tab., bibliogr. poz. 18
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza
Accounting, Management accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
W skład rocznego sprawozdania finansowego każdej firmy prowadzącej księgi rachunkowe wchodzi również informacja dodatkowa. Jej zadaniem jest uzupełnienie treści zawartych w sprawozdaniach o dane i objaśnienia niezbędne, tak aby sprawozdanie finansowe było przydatne i zrozumiałe dla jego odbiorców. Podstawową cechą sprawozdań finansowych jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego i rentowności jednostki. Dane zawarte w informacji dodatkowej stanowią na tyle ważne źródło informacji tworzących podstawę do analizy sprawozdań finansowych, że ich dołączanie do sprawozdań jest obowiązkowe w świetle zarówno standardów światowych, jak i polskich uregulowań ustawowych.(fragment tekstu)

In composition year's financial reports contains additional infiarmation. Assignment is supplement of content contained in reports for given and explanations important, so that financial report was useful and intelligible for receivers. In article in synthetic seizure one introduced rangę of additional information to reports prepared in accordance with International Accounting Standards Board.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gabrusewicz W., Hamrol M., Kurtys E., Sobolewski H.: Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 2. IFAC Statement on International Management Accounting. FM AC 1986.
 3. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwania dla polskich przedsiębiorstw. Red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2003.
 4. Jaruga A.: Kierunki zmian w nauczaniu rachunkowości zarządczej. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 50. Warszawa 1999.
 5. Jaruga A., Nowak W., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowanie. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 6. Jarugowa A.: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. SKwP, ZG COSZ, Warszawa 2002.
 7. Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. ODDK, Gdańsk2002.
 8. Jarugowa A., Nowak W., Szychta A.: Zarządzanie kosztami w praktyce światowej. ODDK, Gdańsk 1997.
 9. Management Accounting Concepts. IFAC, Financial and Management Accounting Committee (FMAC) 1996, 1998.
 10. Marecki K.: Rachunkowość menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2002.
 11. Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa 2003.
 12. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach. Red. I. Sobańska. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 13. Rachunkowość zarządcza. Red. T. Kiziukiewicz. Expert, Wrocław 1996.
 14. Rachunkowość zarządcza - teoria i praktyka. Red. T. Kiziukiewicz. Zakład Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 1999.
 15. Romanowska M.: Strategie rozwoju i konkurencji. CIM, Warszawa 1998.
 16. Smith M.: Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej. FRRwP, Warszawa 1998.
 17. Świderska G.K.: Rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 10.
 18. Zarządcze aspekty rachunkowości. Red. T. Kiziukiewicz. PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu