BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotłowska Mariola (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie procesami z wykorzystaniem rachunku kosztów działań
Process Management Using Activity Based Costing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 315-323, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zarządzanie procesami, Rachunek kosztów działań, Procesy gospodarcze, Rachunkowość
Process management, Activity Based Costing (ABC), Economic process, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - artykuł ma na celu prezentację integracji systemu rachunku kosztów działań i zarządzania procesami oraz wpływu jaki wywierają one na siebie nawzajem. Metodologia badania - cel opracowania został osiągnięty poprzez analizę literatury krajowej i zagranicznej dotyczącej obu zagadnień. Szczególną uwagę poświęcono definicji najważniejszych sformułowań: działania oraz procesu. Wynik - artykuł przedstawia oba systemy oraz ukazuje sposób ich wspólnego wykorzystania. Zaprezentowane zostały elementy zarządzania procesami, w ramach których można wykorzystać rachunek kosztów działań oraz wynik powstałej integracji. Oryginalność/Wartość - artykuł dotyczy aktualnego i istotnego zagadnienia współczesnej rachunkowości obejmującego powszechnie stosowane narzędzie - rachunek kosztów działań oraz coraz częściej wykorzystywanego w przedsiębiorstwach zarządzania procesami. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the paper is to present system of Activity based Costing and process management integration and the impact they have on each other. Design/Methodology/Approach - the purpose is achieved through analysis of national and international literature on both issues. Article attention was paid to the definition of key phrases: activity and processes. Findings - this paper presents both systems and shows how their can use together. Presented the elements of the management process in which you can use Activity Based Costing and profit of this integration. Originality/Value - the Article applies to current and important issue of contemporary accounting. It includes generally used tool - Activity Based Costing and more common in enterprise as processes management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bitkowska A. (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Wyd. Vizja Press&IT, Warszawa.
 2. Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K. (2011), Zarządzanie procesami w  przedsiębiorstwie, Aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin, Warszawa.
 3. Cieśliński W. (2000), Zarządzanie procesami, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Wyd. Placet, Warszawa.
 4. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, Wyd. PWE, Warszawa.
 5. Hicks B.T. (1999), Yes, ABC is for small business, too, "Journal of Accountancy" August.
 6. Kaplan R.S., Cooper R. (2002), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Kasiewicz S. (2005), Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 8. Lee R.G., Dale B.G. (1998), Business process management: a review and evaluation, "Business Process Manage-ment Journal" Vol. 4.
 9. Leszczyński Z. (2012), Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów działań w  przedsiębiorstwie, Wyd. ODiDK, Gdańsk.
 10. Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M. (2000), Zarządzanie kosztami działań, Wyd. WIG- Press, Warszawa.
 11. Nowak E. (2010), Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem, w: Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, red. E. Nowak, M. Wierzbiński, Wyd. PWE, Warszawa.
 12. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, Wyd. WIG-Press, Warszawa.
 13. Rummler A.G., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 14. Sieja Z. (2000), Przedsiębiorstwo inteligentne, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Wyd. Placet, Warszawa.
 15. Skrzypek E., Hofmann M. (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wyd. Wolter Kluwer Business, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu