BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zagadnienie współpracy biegłego rewidenta z rewidentem wewnętrznym w zakresie sprawdzenia prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego organizacji gospodarczych
A Problem of Co-Operation of a Statutory Auditor with an Internal Auditor in Areas Related to Testing of Correctness and Reliability of Financial Statement of the Economic Organisation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 175-186, Rys., tab., bibliogr. poz. 15
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ..
Abstract
Obserwowany od kilkunastu lat, a występujący coraz szybciej i wyraźniej proces globalizacji gospodarki powoduje różne skutki polityczne, społeczne i ekonomiczne. W szczególności sprzyja, między innymi, tworzeniu dużych jednostek (przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeniowy cli, funduszy inwestycyjnych) lub ich grup (holdingów, koncernów). Głównym, a najczęściej jedynym ich celem jest maksymalizacja wartości rynkowej (maksymalizacja bogactwa właścicieli), osiągana dzięki realizacji zysku, utrzymaniu płynności finansowej, umocnieniu pozycji na rynku, stosowaniu innowacyjności i prowadzeniu inwestycji o charakterze rozwojowym.(fragment tekstu)

Although the status of a statutory auditor and an intemal auditor is different, there are some common subjects and areas of control and gauge for both of them. It has been presented in the article in what way co-operation of a statutory auditor and an intemal auditor should be realized in order to attest an annual financial statement of an economic organization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2000.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie badania ustawowego rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zmian dyrektyw 78/660 EWG i 83/349 EWG.
 3. Komunikat Ministra Finansów nr 2/KF/2003 w sprawie ogłoszenia standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Ministra Finansów nr 3, poz. 14.
 4. Kuc B.R.: Audyt wewnętrzny - teoria i pralctylca. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 5. Lueck W.: Die Zułiunft der Interne Revision, Entwicidungstendenzen der imternełmiensinternen Ueberwacfiung. Erich Schmidt Yerlag, Berlin 2000.
 6. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2001 (IFAC). Tłum. i wydanie przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2002.
 7. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005 (IFAC). Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 8. Norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2005, Biuletyn nr 61.
 9. Sawicki K., Winiarska K.: Badanie sprawozdańfinansowych w warunicach funiicjonowania audytu i kontroli wewnętrznej. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2006.
 10. Smejda A.: IV Doroczna Konferencja Auditingu. "Rachunkowość - Audytor" 2004, nr 1 (18).
 11. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie. DzU 2001, nr 31, poz. 359 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz zakresie działania ministrów, ustawy o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej. DzU nr 102, poz. 1116.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU 2002, nr 76, poz. 694.
 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. DzU nr 159, poz. 1420.
 15. Winiarska K.: Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Difin, Warszawa 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu